Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica
Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica

Dolný kostol (Slovenský)

Súčasný pohľadZima 2022 2016

Objekt: 4,5,6 / 25


Na úpätí Kalvárskeho kopca je Dolný kostol, ktorý predstavuje symbolickú bránu. Skladá sa z ústrednej, hlavnej kaplnky 5 – Posledná večera a dvoch bočných: kaplnka 4 – Božského srdca Ježišovho a kaplnka 6 – Bolestného srdca Panny Márie. Nad bočnými kaplnkami sú dominantné veže. Nad centrálnou kaplnkou je kužeľovitá strecha s laternou – osvetľovacou vežičkou. Vo veži nad kaplnkou 4 – Božského srdca Ježišovho sa zachoval malý zvon. Medzi kaplnkami je vpravo priestor sakristie, vľavo priestor pôvodného bytu strážcu Kalvárie.
Na čelnej fasáde Dolného kostola nad stredným vstupom sa zachovali kamenné plastiky anjelov, ktorí nesú kamenné dosky s reliéfnymi latinskými nápismi:

Ľavá strana:
(ECCE PAN)IS (AN)GELORUM
(Ajhľa chlieb anjelský...)

Pravá strana:
FACT(US) CIBUS VIATORUM
(...pútnikom je potravou)

Verše pochádzajú zo sekvencie Sv. Tomáša Akvinského, ktorý zostavil text omše k sviatku Božieho tela.

Kaplnka Božského srdca Ježišovho
V kaplnke oproti vstupu bol umiestnený oltár Božieho srdca, ktorý sa skladal z menzy (obetného stola) a z nadstavca nad ňou. Oltárny nadstavec mal podobu Svätého hrobu s pozláteným rokajovým rámom a so sochou Kristovho mŕtveho tela. Pohľad na mŕtve Ježišovo telo pripomína jeho sľub: Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho. Mk 8, 35
Nad hrobom bolo veľké pozlátené srdce s tŕňovou korunou – „Srdce ako prameň života“. Okolo boli plastiky adorujúcich anjelov. Z opísaných častí oltára sa zachovala iba menza, hrob s rokajovým rámom a srdce. Plastiky boli z oltára odcudzené. V kaplnke sa zachovali barokové nástenné maľby, ktoré iluzívne dotvárali oltár.

PROROCTVO

Na Dávidov dom však a na obyvateľov Jeruzalema vylejem ducha milosrdenstva a pokorných prosieb; potom budú hľadieť na mňa, ktorého prebodli... Zach. 12, 10

EVANJELIUM

No keď prišli k Ježišovi a videli, že je už mŕtvy, kosti mu nepolámali, ale jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda. Jn 19, 33 - 34

Posledná večera
Ústredná kaplnka Dolného kostola má kruhový pôdorys. Súčasťou hlavného oltára je drevený reliéf Poslednej večere s ustanovením Eucharistie, nekrvavej Kristovej obety. Je to prvé z troch hlavných tajomstiev Kalvárie. Oltárny reliéf pôvodne dopĺňala nástenná maľba, ktorá vytvárala ilúziu priestorovej oltárnej architektúry. Nástenná maľba sa pod bielym náterom zachovala a plánuje sa jej odkrytie a reštaurovanie. V bočných nikách boli pôvodne sochy: vľavo sv. Heleny s krížom, vpravo Pražského Jezuliatka. Sochy ník sa nezachovali.

PROROCTVO

Miesto toho si ty živil svoj ľud chlebom anjelským, dával si im z neba hotový chlieb bez práce, ktorý poskytoval akýkoľvek pôžitok a spĺňal akúkoľvek chuť. Múd 16, 20

EVANJELIUM

Pri večeri vzal Ježiš chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával učeníkom, hovoriac: "Vezmite a jedzte: toto je moje telo." Potom vzal kalich, vzdával vďaky a dal im ho, hovoriac: "Pite z neho všetci: toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých na odpustenie hriechov. Mt 26, 26 - 28

Kaplnka bolestného srdca Panny Márie
V kaplnke sa zachovalo len torzo pôvodného oltára s Pietou: menza, baldachýn a symbolická jaskyňa – grota s rokajovým rámom. Ústredné súsošie Ježiša v lone matky s mečom v srdci a socha Márie Magdalény, ležiacej v grote, chýbajú. Mária Magdaléna, stvárnená s krížom v ruke položenej na lebke ako symbole pominuteľnosti, symbolizovala kajúcnikov: Odpúšťajú sa jej mnohé hriechy, lebo veľmi miluje. LK 7, 47
Steny kaplnky sú pokryté iluzívnymi freskovými maľbami: okolo oltára je namaľovaná stĺpová oltárna architektúra, na bočných stenách arkádová architektúra. Perspektívne zobrazenie architektúry na stenách vytvára ilúziu väčšieho priestoru. Na ľavej stene sú namaľované tri medailóny, v ktorých je zobrazené Narodenie Panny Márie, sv. Ignác z Loyoly (zakladateľ Spoločnosti Ježišovej) a Immaculata (táto maľba je v súčasnosti veľmi poškodená a skoro nečitateľná).

PROROCTVO

Simeon pri obetovaní Pána jeho matke predpovedal: aj tvoju vlastnú dušu prenikne meč, aby boli zjavené myšlienky z mnohých sŕdc... Lk 2, 35

 

Sochu Márie Magdalény si adoptovala Katarína Eva Čániová z Červeného stanu v Košiciach

Texty prevzaté z: VOŠKOVÁ, Katarína: Putovanie banskoštiavnickou kalváriou, Spolok Banskej Štiavnice ´91 a Kalvársky fond, 2010.


Fotografie objektu: Dolný kostol (Slovenský)

Dolný kostol (Slovenský)

Dolný kostol (Slovenský)

Dolný kostol (Slovenský)

Dolný kostol (Slovenský)

Dolný kostol (Slovenský)

Dolný kostol (Slovenský)

Dolný kostol (Slovenský)

Dolný kostol (Slovenský)

Dolný kostol (Slovenský)

Dolný kostol (Slovenský)

Dolný kostol (Slovenský)

Dolný kostol (Slovenský)

Dolný kostol (Slovenský)

Dolný kostol (Slovenský)

Dolný kostol (Slovenský)

Dolný kostol (Slovenský)

Dolný kostol (Slovenský) [júl 2016]

Dolný kostol (Slovenský) [júl 2016]

Kaplnka bolestného srdca Panny Márie [júl 2016]

Kaplnka bolestného srdca Panny Márie [júl 2016]

Kaplnka bolestného srdca Panny Márie

Kaplnka bolestného srdca Panny Márie

Kaplnka bolestného srdca Panny Márie

Kaplnka bolestného srdca Panny Márie

« predchádzajúca
1/5
1/5