Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica
Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica

Zdroje informácií a poďakovanie

Virtuálna kalvária Horná Roveň vznikla za podpory nižšie spomenutých ľudí:

RNDr. Daniel Kubinský, PhD.

Autor on-line aplikácie Virtuálna kalvária Horná Roveň a tiež aplikácie Virtuálna kalvária Banská Štiavnica, ktorá prezentuje sakrálny komplex v Banskej Štiavnici. Pochádza z už spomenutej Banskej Štiavnice, kde v súčasnosti stále pôsobí. Už niekoľko rokov sa venuje informatike a programovaniu, najmä so zameraným na on-line technológie. Poslednú dobu sa podieľal na viacerých projektoch, prezentujúcich región prostredníctvom moderných informačných technológií: Región Sitno, Montanistika, Prvý banícky spolok.

http://www.dkubinsky.sk/

E-mail: posta@dkubinsky.sk

 

Katarína Vošková

Katarína Vošková, Ing. arch., PhD., je vedeckovýskumná pracovníčka na Ústave dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Do roku 2007 pôsobila ako profesionálna pamiatkarka v Banskej Štiavnici, kedy sa intenzívne usilovala o kultiváciu obnovy pamiatok organizovaním vzdelávacích programov na medzinárodnej úrovni. Od roku 2007 sa venuje vede a výskumu v oblasti ochrany a obnovy pamiatok, najmä na príklade obnovy barokovej Kalvárie v Banskej Štiavnici. Vo svojej vedeckej práci zdôrazňuje multidisciplinárnosť problematiky obnovy kultúrneho dedičstva, ktorý uplatňuje pri organizovaní vedeckých odborných kolokvií a seminárov. V práci so študentmi sa venuje systematickému dokumentovaniu ohrozených pamiatok. Ako aktivistka sa venuje záchrane a obnove banskoštiavnickej Kalvárie. Je autorkou sprievodcu Putovanie Banskoštiavnickou kalváriou, odbornej publikácie Sakrálne pamiatky v krajine. Banská Štiavnica a okolie, vedeckých monografií Anatómia historického domu a Historické brány krupinských domov.

E-mail: katkavoska@yahoo.com

 

Tvorba 3D modelov

Fotogrametrické laboratórium, Katedra geodézie, Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.

Laboratórium fotogrametrie

E-mail: marek.frastia@stuba.sk, marian.marcis@stuba.sk, ondrej.trhan@stuba.sk