Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica

Osobnosti Banskej Štiavnice

Dosiahnuť významné postavenie mesta Banská Štiavnica nebola jednoduchá cesta. Nepodieľalo sa na tom len prírodné bohatstvo a ruda bohatá na drahé kovy. Na tomto postavení sa podieľali desiatky, stovky a tisíce jednotlivcov. Ľudí, ktorí dennodenne usilovne pracovali a obetovali svoj čas pre rozvoj mesta a okolia. Za celé roky sa v Banskej Štiavnici vystriedalo mnoho významných osobností. Niektorí sa tu narodili a prežili celý život, iní tu strávili len moment a zanechali tu čosi po sebe... Táto sekcia bola zaradená, aby sme nezabudli na ľudí, ktorí akýmkoľvek dielom tvorili a formovali históriu mesta Banská Štiavnica.

V súčasnej dobe sa zoznam neustále rozširuje. Uvítame vaše tipy na zaradenie ďalších mien a osobností s krátkou charakteristikou do zoznamu.

 


Hurtiková Helena, rod. Barth
- / -
štiavnická babica, pochovaná pod Novým Zámkom

Hurtík Štefan, Ing.
- / -
geológ, syn Hurtiková Helena, rod. Barth , riaditeľ Berggerichtu, jeden z iniciátorov náučného chodníka

Hurtíková Hana, PhMr.
- / -
lekárnička v Banskej Štiavnici

19.1.1921, Banska Štiavnica / 4.3.1985, Bratislava
Dipl. obchodník – zamestnanec Weissa-Kohna, neskôr Balintha-Wetzlera, po II.sv. vojne špecialista pre logistiku a výstavbu obchodných domov v ČSR a celého tzv „východného bloku“ RVHP – pochovaný v cintoríne pod Piarskou bránou.

Samuel Weiss
- / -
Obchodník - zmiešaný tovar „na terase“ – zabitý počas II.sv.vojny

Leo Kohn
- / -
obchodník – zabitý počas II.sv. vojny

Doc. Ing. Ivan Herčko CSc.
12.07.1943 / 25.12.2017
Vedecký pracovník a bývalý riaditeľ Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici

Ackersmann S.
* / †
zubný lekár, odborník na ústne a zubné choroby, otvoril zubnolekársky ateliér v B.Š. 6.1.1925,neskôr zmluvný zubný lekár Liečebného fondu v B.Š.

Adam Vojtech
* / †
lekár, v marci 1924 si otvoril v B.Š. súkromnú ambulanciu, jeden z najstarších členov Telocvičnej jednoty Sokol v B.Š.

Adamčík Samuel
* 14.6.1878 Pukanec / † 23.10.1914 Malé Alexandrovo, Rusko
učiteľ na Kopaniciach

Adamec Emil
* / †
riaditeľ Tabakovej továrne v r. 1904 - 1908

Adami Ján Nepomuk
* 26.6.1738 B.Š. / † 22.5.1821 Bratislava
filozof, historik, náboženský spisovateľ, vyučoval na univerzite v Trnave, Gyori a Bratislave

Adamička Miloš
* / †
lesný inžinier, profesor, poverený vedením Štátnej vyššej lesníckej školy od 30.3.1920, vyučoval geodéziu, na škole pôsobil do 30.8.1925

Adámossy František
* 1840 Rumunsko / †
hutnícky inžinier, asistent na Katedre hutníctva a chémie na akadémii v r. 1864 - 1867

Adamovič Štefan
* 13.12.1903 Moravské Lieskové / † Bratislava
cirkevný historik, riaditeľ učiteľského ústavu v r. 1940

Adda Koloman
* 30.7.1862 Borčany / † 26.6.1901 Bratislava
geológ, asistent na Katedre mineralógie, geológie a paleontológie na akadémii od 29.11.1892 do 31.12.1893 od r. 1893 vedúci odd. geológie v Uhorskom geologickom ústave v Budapešti

Adriany Ján
* 1799 / † 19.3.1871 Miskolc
banský inžinier, hlavný banský strojmajster závodu Horná Biberova štôlňa v r. 1835 - 1841, súčasne asistent na Katedre matematiky, fyziky a mechaniky v r. 1834 - 1838, profesor na Katedre baníctva, banského meračstva a banského strojníctva v r. 1844 - 1851, suplujúci profesor banského strojníctva a banského práva v r. 1838 - 1847, venoval sa hlavne zdokonaľovaniu a konštrukcii vodnostĺpcových ťažných a čerpacích strojov, autor učebnice banského meračstva

Ahnert Benedikt
* / †
výrobca fajok na svahu pod Novým zámkom zač. 19. stor.

Ahnert Benjamín
* / †
výrobca fajok na svahu pod Novým zámkom zač. 19. stor.

Aixinger Ladislav
* 11.10.1909 Bratislava / †
advokát, referent Právnej poradne od 1.11.1950

Ajtós (pôv. Dérer) Emil Imrich
* 5.9.1876 B.Š. / † po r. 1937
(syn M. Dérera), lekár - imunológ, študoval v Budapešti, kde aj pôsobil akolekár, neskôr riaditeľ Pasteurovho ústavu

Albini Jakub
* / † 1658
slov. ev. Kazateľ v B.Š. bacúrovský učiteľ, r. 1645 na žiadosť slovenského kazateľa Péntekiho sa stal jeho pomocným kazateľom v B.Š., po jeho smrti farárom

Albrecht Gejza
* / †
ev. farár v Hodruši od 1.4.1926

Almann Andrej
* 16.5.1808 / † 10.12.1893 v B.Š.
koncipista banského riaditeľstva

Almann Daniel
* 17.8.1818 B.Š. / † 14.4.1902 B.Š.
od r. 1849 učiteľ ev. školy haviarskej, od r. 1858 viac ako10 rokov učiteľ v lyceálnom donáte, vynikal ako kreslič ozdobných diplomov pre priemyselných majstrov, autor slovenskej veršovanej zbierky Abeceda zlatá a abecedne usporiadaným humorným slovníkom 73 miest a obcí Uhorska

Altmann Imrich
* 1851 / † 2.10.1929 B.Š.
suplujúci profesor na Katolíckom piaristickom gymnáziu, potom pôsobil v službách mesta, zaslúžil sa o založenie mestského spevokolu, v r. 1891 redaktor Selm. Hiradó, v r. 1898 mestský archivár, v r. 1918 - 1919 mešťanosta

Altnéder Fridrich
* 7.3.1877 Baia Mare, Rumunsko / † 26.2.1932 Budapešť
asistent na Katedre kovohutníctva na akadémii v r. 1898 - 1901, autor početných odborných štúdií

Ambrózi Samuel
* 22.3.1748 Lipt. Sielnica / † 15.2.1806 B.Š.
ev. farár, náboženský spisovateľ, redaktor, publicista, od r. 1804 pôsobil v B.Š., kde založil súkromný koedukačný ústav pre chlapcov a dievčatá, spojený s internátom, kde sa chovanci učili aj českoslovenčinu, ústav jeho úmrtím zanikol. Založil a redigoval časopis Novi ecclesiastico-schollastiei Annales Evangelicorum, ktorý vychádzal v B.Š. štvrťročne, napísal aj viacero teologických prác v nemčine. Člen mineralogickej spoločnosti v Jene.

Ambrózy Ján
*28.6.1821 B.Š. / †
ev. farár v Sucháni

Ambruš, (Ambrož)
* 15. storočie B.Š. / †
maliar v Košiciach

Andreics Ján
* 7.9.1858 Glogom, Maďarsko / † 27.6.1930 Budapešť
banský inžinier, asistent na Katedre deskriptívnej geometrie na akadémii v r. 1885 - 1888

Andrejka (pôv. Andrássy) Július
* 9.5.1895 Podsitnianska / † 25.4.1980 Nitra
lesný inžinier, publicista, ústredný referent Loveckého ochranného spolku, externe prednášal na VŠP v Nitre, venoval sa poľovníctvu

Andrlík Karol
* / †
chemický inžinier, vyučoval na Štátnej priemyselnej škole v r- 1924 - 1926

Angerstein Kristián Fridrich Ernest
* / † 19.9.1761 B.Š.
montanista, banský merač na Vindšachte, od r. 1740 pôsobil v banskej komore v B.Š. ako pomocný skúšač, od r. 1848 pomocník, neskôr samostatný banský inšpektor, autor početných banských máp

Angyal Jozef
* / †
banský inžinier, asistent na Katedre mineralógie a geológie na Akadémii od 1.12.1872 do 30.9.1876

Anreiter (Anreutter) Ján Karol Vendelín
* 5.7.1701 B.Š. / † 4.10.1747 Viedeň
maliar porcelánu, pôsobil vo Viedni, potom v Taliansku, kde zriadil továreň na výrobu porcelánu v Docii

Antoni Daniel
* / † 1675 Dačov Lom
ev . farár, spisovateľ, humanistický vzdelanec, v r. 1657 - 1660 pôsobil ako farár na Vysokej

Antoni Samuel
* 1669 B.Š. / † 18.8.1738 Štítnik
ev. biskup, náboženský spisovateľ, autor latinských rozpráv, superintendant

Arady Daniel
* / †
asistent Katedry v r. 1889 - 1890

Arady Daniel
* 11.7.1863 Pešť / † január 1945 Budapešť
docent na Katedre matematiky na Akadémii, zakladateľ a prvý redaktor časopisu Középiskolai Matamatikai Lapok

Artet Abrahám
* / †
kamenár, staviteľ, r.1664 uzavrel zmluvu na postavenie kaštieľa na Ostrej Lúke

Artholdová Jozefína
* 5.6.1879 B.Š. / †
sociálna pracovníčka, pedagogička, pôsobila v Budapešti v službách mesta na úseku sociálnej a zdravotnej ochrany detí a mládeže

Artner Ján Adam
* / †
banský odborník, spolupracoval pri stavbe ohňových strojov na Vindšachte a pri stavbe jazera Bakomi a Veľkého Richňavského, horného a dolného hodrušského jarku.

Aschenbrier Anton
* 14.2.1849 Kremnické Bane / † 21.12.1897 Esztergom, Maďarsko
teológ, kaplán v B.Š, asi r. 1871 - 1873, potom dekan teologickej fakulty na univerzite v Budapešti

Aschner Teodor
* 8.11.1824 Kremnica / † 14.4.1879 Bratislava
cirkevný hodnostár, kaplán v B.Š.

* 4.9.1878 Humpolec / † 28.2.1970 Kremnica
maliar, zaslúžilý umelec, učiteľ kreslenia od 1920 do 1948

Augustín Fridrich
* 25.5.1906 Hajnová Ves / † 21.8.1970 B.Š.
inžinier architekt, stavbyvedúci

Augustini Eliáš
* cca 1640 Dubnica / † 1702 B.Š.
ev, farár, autor latinských náboženských dišpút, náboženský spisovateľ. Od r. 1682 ev. farár v B.Š.

Augustini Štefan
* 1735 Trenčín / † 28.11.1828 Trnava
teológ, člen Slovenského učebného tovaryšstva, pôsobil v Prenčove v r. 1772 - 1779, napísal rozsiahlu zbierku kázní

Babilon Samuel
* 13.1.1807 Radvaň / † 23.1.1886 Juhoslávia
veršovník, pôsobil ako profesor na ev. Lýceu v r. 1833 - 1835

Babilonský Arnold
* 3.6.1900 Peč. Nová Ves / †
osvetový inšpektor v B.Š., v rokoch 1944 - 1951 pôsobil v Bratislave

Bachmann Jozef
* 1791 / † 1868 Budapešť
chemik, docent a profesor na Katedre hutníctva, chémie a mineralógie na Akadémii, montanista od r. 1837 zastupujúci a v r. 1846 - 1851 riadny profesor

Bačkor Štefan
* 2.1.1845 Donovaly / † 20.8.1909 B.Š.
historik, piarista, profesor na gymnáziu v B.Š.

Bahna Vladimír
* 25.7.1914 B.Š. / † 19.10.1977 Bratislava
dramaturg, filmový režisér, novinár, spisovateľ, národný umelec

Baker Adalbert
* / †
fotograf v 80.rokoch 19. stor.

Baker Alojz
* / †
aktívny fotograf - portrétista v B.Š. od 70. rokov 19. storočia, fotografoval predstaviteľov banských závodov, profesorov, študentov, mesto aj krajinu

Baker Vojtech
* 30.5.1883 B.Š. / † 1.3.1941 B.Š.
historik, riaditeľ Mestského archívu a Mestského múzea na Starom zámku od 1921 do 1941.

Bakšay Abrahám
* 16.stor. B.Š. / †
historik, pôsobil v 16. storočí na Spiši

Balás Martin
* 1864 / †
banský lekár

Balás Pavol
* 25.1.1811 Zvolen /
banský merač od r. 1837 na Vindšachte, poverený vykonávaním banskomeračských prác pri razení dedičnej štôlne cisára Jozefa II., kde pôsobil 30 rokov. Vypracoval tiež projekt železničnej trate B.Š. - Hr. Breznica, venoval sa mineralógii

Balassa Ferdinand
* / †
hlavný policajný kapitán

Balassa Michal
* / 9.2.1568 Viedeň
šľachtic, lesťou zabral hrad Sitno a Čabraď, odkiaľ viedol lúpežné výpravy do širokého okolia

Baláž Gejza
* 11.11.1897 B.Š. / † 9.9.1978 Bratislava
maliar a reštaurátor

Baláž Hugo
* / †
doktor práv, mestský právny zástupca, 10.10.1926 zvolený za predsedu Miestnej skupiny Loveckého ochranného spolku, majiteľ poľovného práva v revíroch Teplá a Drieňová

Balázs Štefan
* 20.8.1881 Palúdzka / † 11.2.1962 Šoproň
banský a hutnícky inžinier, odborný asistent na Katedre železohutníctva na vysokej škole v r. 1904 - 1918

Balázsy Amrich
* 1859 Hodruša / † 22.8.1930 Szakálos, Maďarsko
štátny banský radca, asistent na katedre deskriptívnej geometrie na Akadémii r. 1890 - 1893, správca Baníckej školy

Balázsy Ján
* 1863 / †
banský odborník, pôsobil na Vindšachte, Hodruši, písal náboženské články pre časopis Spolku sv. Vojtecha

Balházy Ján
*19.4.1823 / †20.4.1901 B.Š.
odborný radca

Baliga Hugo
* 11.4.1820 / † 27.10.1893 B.Š.
hlavný mestský inžinier

Baliga Ján
* / †
profesor na katolíckom gymnáziu

Balkovič Gabriel
* 23.3.1827 Slov, Ľupča / † 7.9.1878 Poniky
kultúrny pracovník, od r. 1846 učiteľ v Hodruši, kde založil v r. 1847 verejnú slovenskú knižnicu

Balleneger Róbert
* 11.11.1882 Temešvár, Rumunsko / † 13.11.1969 Budapešť
asistent na Katedre mineralógie, geológie a paleontológie na vysokej škole v r. 1908 - 1909

Bányász Bedrich
* / †
učiteľ ev. dolnej haviarskej školy v r. 1877 - 1886

Baran Ján
* 12.7.1918 B.Š. / † 5.3.1962 Bratislava
hudobný skladateľ, úradník, od. r. 1946 pracovník Povereníctva pôšt v Bratislave, autor skladieb čsl. rozhlasu

Barcsi Ľudovít
* 1861 / †
banský lekár

Bárdos Michal
* / † 1861

Barlai ( do r. 1904 Neuherz) Vojtech
* 2.10.1870 Mosonszolnok, Maďarsko / † 20.11.1921 Budapešť
hutnícky inžinier, asistent, docent a profesor na Katedre železohutníctva na Akadémii v r. 1901 - 1918, dekan baníckeho odboru v r. 1912 - 1914, rektor vysokej školy, zriadil laboratórium zamerané na hutníctvo železa, autor hutníckej príručky a publikácie o hutníckom laboratóriu na vysokej škole

Barlay Michal
* 22.8.1784 B.Š. /
pedagóg, profesor filozofie a matematiky a rektor Kráľovskej akadémie v Košiciach

Bartha Vojtech
* 27.10.1861 Fülesd, Maďarsko / † 26.1.1914 Tiszafürwd, Maďarsko
právnik, profesor práva na vysokej škole v r. 1905 - 1912

Bartoš Jozef
* /
vyučoval na Štátnej vyššej lesníckej škole matematické predmety a geodéziu, do r. 1939

Bateľ Július
* 3.3.1897 Hont. Moravce / † 29.11.1967
hymnológ, učiteľ v B.Š., zberateľ ľudových piesní

Bauerová Elena
* 9.11.1920 B.Š. / † 27.6.1980 Bratislava
rozhlasová režisérka

Baumerth Karol ml.
* 28.11.1824 B.Š. / † 1.7.1841 B.Š.
banský inžinier v Kachelmanovej továrni vo Vyhniach, viedol ich uhoľnú baňu v Obyciach

Baumerth Karol st.
* 3.5.1809 / † 22.1.1870 B.Š.

Baumerth Ľudovít
* 1865 / † 1913 B.Š.

Baumerth Štefan
* 1789 / † 23.3.1862 B.Š.

Baunerth Štefan
* 1854 / † 1933 B.Š.

Bazovský Pavol
* 25.1.1819 Martin / † 30.5.1898 Sučany
včelár, učiteľ v B.Š.

Beck Karol
*1866 Pécs, Maďarsko / † 6.6.1913
asistent na Katedre železohutníctva na Akadémii od 3.10.1889 do 30.12.1890

Becker Ferdinand
* / †
profesor lýcea v r. 1919

Békesy Gejza
* 1865 / †
banský lekár

Belházy Eugen
* 3.8.1838 Brezno / † 1908 Jasina, Ukrajina
lesnícky odborník, autor mnohých štúdií z lesníctva, asistent na Katedre lesníctva v r. 1861 - 1864 a lektor v r. 1864 - 1864 na Akadémii

Belházy Július
* 2.4.1870 Slovenská Ľupča / † 18.3.1823 Nagyenyed, Maďarsko
lesný inžinier, asistent na Katedre lesnej ťažby a poľovníctva na Akadémii v r. 1894 - 1898

Bellusich Ján
* 1823 / † 21.1.1893 B.Š.
banský inžinier, odborník v úprave rúd

Bélohradský Jozef
* / †
chemický inžinier, profesor na Štátnej priemyselnej škole v r. 1921 - 1936.Člen spolkov Sokol, Sitno, Matice slovenskej a Živeny

Benčík Viktor
* / †
profesor na Štátnej priemyselnej škole v r. 1940 - 1945

Bencze Gregor
* 8.3.1854 Lemnia, Rumunsko / † 15.12.1825 Sopron, Maďarsko
lesný inžinier, lektor a profesor na Katedre lesníckej chémie na akadémii, priekopník lesníckej chémie, ako samostatnej disciplíny

Beniak (Benyak) Bernard Jozef
* 6.12.1745 Komárno / † 1.3.1829 B.Š.
pedagóg, filozof, spisovateľ, okolo r. 1817 zástupca riaditeľa v B.Š., kde vyučoval maďarčinu, autor filozofických prác, básní a hudobných skladieb

Bérco Alexander
* 12.5.1872 Cavnic, Rumunsko / †
banský inžinier, asistent na Katedre mineralógie a geológie na Akadémii od 1.11.1895

Bercsényi Mikuláš
* / †
generál Rákoczyho, 26.2.1707 prišiel s vojskom na Vindšachtu, kde mal zničiť banské zariadenie, od tohoto zámeru ho uprosil M.K.Hell, ktorý ukázal generálovi model a nákresy svojho stroja. Potom Hell dostal nariadenie, aby začal so stavbou strojov a tak už 8.5.1708 uviedol Hell pod Bercsémziho dozorom čerpací stroj v šachte Magdaléna, tento gápel sa volá aj Bercsényiho čerpadlo.

« predchádzajúca
1/16
1/16