Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica
Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica

Osobnosti Banskej Štiavnice

Dosiahnuť významné postavenie mesta Banská Štiavnica nebola jednoduchá cesta. Nepodieľalo sa na tom len prírodné bohatstvo a ruda bohatá na drahé kovy. Na tomto postavení sa podieľali desiatky, stovky a tisíce jednotlivcov. Ľudí, ktorí dennodenne usilovne pracovali a obetovali svoj čas pre rozvoj mesta a okolia. Za celé roky sa v Banskej Štiavnici vystriedalo mnoho významných osobností. Niektorí sa tu narodili a prežili celý život, iní tu strávili len moment a zanechali tu čosi po sebe... Táto sekcia bola zaradená, aby sme nezabudli na ľudí, ktorí akýmkoľvek dielom tvorili a formovali históriu mesta Banská Štiavnica.

V súčasnej dobe sa zoznam neustále rozširuje. Uvítame vaše tipy na zaradenie ďalších mien a osobností s krátkou charakteristikou do zoznamu.

 


Hurtiková Helena, rod. Barth
- / -
štiavnická babica, pochovaná pod Novým Zámkom

Hurtík Štefan, Ing.
- / -
geológ, syn Hurtiková Helena, rod. Barth , riaditeľ Berggerichtu, jeden z iniciátorov náučného chodníka

Hurtíková Hana, PhMr.
- / -
lekárnička v Banskej Štiavnici

19.1.1921, Banska Štiavnica / 4.3.1985, Bratislava
Dipl. obchodník – zamestnanec Weissa-Kohna, neskôr Balintha-Wetzlera, po II.sv. vojne špecialista pre logistiku a výstavbu obchodných domov v ČSR a celého tzv „východného bloku“ RVHP – pochovaný v cintoríne pod Piarskou bránou.

Samuel Weiss
- / -
Obchodník - zmiešaný tovar „na terase“ – zabitý počas II.sv.vojny

Leo Kohn
- / -
obchodník – zabitý počas II.sv. vojny

Doc. Ing. Ivan Herčko CSc.
12.07.1943 / 25.12.2017
Vedecký pracovník a bývalý riaditeľ Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici

1899 / 1971
baník, v neskoršom veku insitný maliar salašov (maľovaných salašov). Ester Plicková ho spomína vo svojej knihe z r. 1982 Maľované salaše.

Štefan István LUMNITZER
4.apríla 1749 Banská Štiavnica / 11. januára 1806 Bratislava
Narodil sa v Banskej Štiavnici botanik, odborný spisovateľ a bratislavský lekár ŠTEFAN LUMNITZER. Ako jeden z prvých propagoval Jennerovu metódu očkovania proti kiahňam. Vydal monografiu Flora Posoniensis (Bratislavská kvetena) a jeho herbár sa stal základom botanickej zbierky Národného múzea v Pešti. Zomrel 11.1.1806 v Bratislave.
- lekár
- propagátor očkovania proti kiahňam, výskumník flóry - zakladateľ Parku Janka Kráľa, botanik.

RODINA:
- 1781 - oženil sa do prestížnej bratislavskej rodiny Habermayerovej - syna Józsefa - vnuk: Sándor- tiež lekárom

VZDELANIE:
- univerzita v Trnave (študent Józsefa Jakaba Winterla) , potom v Jene a Halle, doktorát medicíny v Trnave.

PRÁCA:
- Svätý Jur pri Bratislave
- 1785 až 1791 - mestským lekárom v Pezinku.- žil aj v Bratislave
- od roku 1791 - iba v Bratislave- známym a vyhľadávaným lekárom a tiež vyučoval.

Svoj voľný čas však venoval botanike. Pozval svojich študentov na „výlety za rastlinami“, ktoré ho zoznámili s krásami a zvedavosťou flóry. 1776- má zásluhu na vytvorení Parku Janka Kráľa v Bratislave Z knihy Historické parky a záhrady od odborníčky na historickú zeleň Tamary Reháčkovej vyplýva, že v 18. storočí, teda počas jeho pôsobenia, vytvorili vtedy módnu úpravu parku do ôsmich dlhých alejí, na konci ktorých boli zaujímavé dominanty. Každú vysadili jedným zo spomínaných druhov stromov. Uprostred sa križovali, čím vznikol tvar hviezdy.

1801–1803 - na žiadosť hl, lekára mesta H. Z. Teofila (sa zúčastnil aj na zavedení očkovania proti kiahňam(1801), ktoré vyvinul anglický Jenner v Bratislave.
Zomrel v Bratislave vo svojej nemocnici , kde sa stal obeťou epidémie počas napoleonských vojen.

DIELO:
Botanizoval okolo Bratislavy- čo zhrnul aj v knihe:
- 1777 - De rerum naturalium
- 1791 - Index Florae Posoniensisvydal = prvé "dielo miestnej flóry“ - zoznamy flóry - 1008 kvitnúcich rastlín, 286 kvetov

Pred knihou Lumnitzerovej sa o rastlinách v okolí Bratislavy zmienila iba kniha „Niektoré vzácne rastliny Pannonia ben“ (Rariorum aliquot stirpium per Pannoniam…), ktorú v Antverpách vydal v roku 1583 slávny flámsky učenec C. Clusius.
- vo voľnom čase zhromaždil 1294 druhov rastlín v okolí Bratislavy. Pri systematizácii rastlín, ako naznačuje názov jeho knihy, použil metódu známeho švédskeho botanika Linnaeusa.

ZDROJ: teraz.sk, Rok slov. Osobností a udalostí.

Ferdinand Bálinth
/
F. Bálinth bol veľkoobchodníkom s potravinami v Banskej Štiavnici. Firma Wetzler-Bálinth mala monopolné postavenie do roku 1942.

Ackersmann S.
* / †
zubný lekár, odborník na ústne a zubné choroby, otvoril zubnolekársky ateliér v B.Š. 6.1.1925,neskôr zmluvný zubný lekár Liečebného fondu v B.Š.

Adam Vojtech
* / †
lekár, v marci 1924 si otvoril v B.Š. súkromnú ambulanciu, jeden z najstarších členov Telocvičnej jednoty Sokol v B.Š.

Adamčík Samuel
* 14.6.1878 Pukanec / † 23.10.1914 Malé Alexandrovo, Rusko
učiteľ na Kopaniciach

Adamec Emil
* / †
riaditeľ Tabakovej továrne v r. 1904 - 1908

Adami Ján Nepomuk
* 26.6.1738 B.Š. / † 22.5.1821 Bratislava
filozof, historik, náboženský spisovateľ, vyučoval na univerzite v Trnave, Gyori a Bratislave

Adamička Miloš
* / †
lesný inžinier, profesor, poverený vedením Štátnej vyššej lesníckej školy od 30.3.1920, vyučoval geodéziu, na škole pôsobil do 30.8.1925

Adámossy František
* 1840 Rumunsko / †
hutnícky inžinier, asistent na Katedre hutníctva a chémie na akadémii v r. 1864 - 1867

Adamovič Štefan
* 13.12.1903 Moravské Lieskové / † Bratislava
cirkevný historik, riaditeľ učiteľského ústavu v r. 1940

Adda Koloman
* 30.7.1862 Borčany / † 26.6.1901 Bratislava
geológ, asistent na Katedre mineralógie, geológie a paleontológie na akadémii od 29.11.1892 do 31.12.1893 od r. 1893 vedúci odd. geológie v Uhorskom geologickom ústave v Budapešti

Adriany Ján
* 1799 / † 19.3.1871 Miskolc
banský inžinier, hlavný banský strojmajster závodu Horná Biberova štôlňa v r. 1835 - 1841, súčasne asistent na Katedre matematiky, fyziky a mechaniky v r. 1834 - 1838, profesor na Katedre baníctva, banského meračstva a banského strojníctva v r. 1844 - 1851, suplujúci profesor banského strojníctva a banského práva v r. 1838 - 1847, venoval sa hlavne zdokonaľovaniu a konštrukcii vodnostĺpcových ťažných a čerpacích strojov, autor učebnice banského meračstva

Ahnert Benedikt
* / †
výrobca fajok na svahu pod Novým zámkom zač. 19. stor.

Ahnert Benjamín
* / †
výrobca fajok na svahu pod Novým zámkom zač. 19. stor.

Aixinger Ladislav
* 11.10.1909 Bratislava / †
advokát, referent Právnej poradne od 1.11.1950

Ajtós (pôv. Dérer) Emil Imrich
* 5.9.1876 B.Š. / † po r. 1937
(syn M. Dérera), lekár - imunológ, študoval v Budapešti, kde aj pôsobil akolekár, neskôr riaditeľ Pasteurovho ústavu

Albini Jakub
* / † 1658
slov. ev. Kazateľ v B.Š. bacúrovský učiteľ, r. 1645 na žiadosť slovenského kazateľa Péntekiho sa stal jeho pomocným kazateľom v B.Š., po jeho smrti farárom

Albrecht Gejza
* / †
ev. farár v Hodruši od 1.4.1926

Almann Andrej
* 16.5.1808 / † 10.12.1893 v B.Š.
koncipista banského riaditeľstva

Almann Daniel
* 17.8.1818 B.Š. / † 14.4.1902 B.Š.
od r. 1849 učiteľ ev. školy haviarskej, od r. 1858 viac ako10 rokov učiteľ v lyceálnom donáte, vynikal ako kreslič ozdobných diplomov pre priemyselných majstrov, autor slovenskej veršovanej zbierky Abeceda zlatá a abecedne usporiadaným humorným slovníkom 73 miest a obcí Uhorska

Altmann Imrich
* 1851 / † 2.10.1929 B.Š.
suplujúci profesor na Katolíckom piaristickom gymnáziu, potom pôsobil v službách mesta, zaslúžil sa o založenie mestského spevokolu, v r. 1891 redaktor Selm. Hiradó, v r. 1898 mestský archivár, v r. 1918 - 1919 mešťanosta

Altnéder Fridrich
* 7.3.1877 Baia Mare, Rumunsko / † 26.2.1932 Budapešť
asistent na Katedre kovohutníctva na akadémii v r. 1898 - 1901, autor početných odborných štúdií

Ambrózi Samuel
* 22.3.1748 Lipt. Sielnica / † 15.2.1806 B.Š.
ev. farár, náboženský spisovateľ, redaktor, publicista, od r. 1804 pôsobil v B.Š., kde založil súkromný koedukačný ústav pre chlapcov a dievčatá, spojený s internátom, kde sa chovanci učili aj českoslovenčinu, ústav jeho úmrtím zanikol. Založil a redigoval časopis Novi ecclesiastico-schollastiei Annales Evangelicorum, ktorý vychádzal v B.Š. štvrťročne, napísal aj viacero teologických prác v nemčine. Člen mineralogickej spoločnosti v Jene.

Ambrózy Ján
*28.6.1821 B.Š. / †
ev. farár v Sucháni

Ambruš, (Ambrož)
* 15. storočie B.Š. / †
maliar v Košiciach

Andreics Ján
* 7.9.1858 Glogom, Maďarsko / † 27.6.1930 Budapešť
banský inžinier, asistent na Katedre deskriptívnej geometrie na akadémii v r. 1885 - 1888

Andrejka (pôv. Andrássy) Július
* 9.5.1895 Podsitnianska / † 25.4.1980 Nitra
lesný inžinier, publicista, ústredný referent Loveckého ochranného spolku, externe prednášal na VŠP v Nitre, venoval sa poľovníctvu

Andrlík Karol
* / †
chemický inžinier, vyučoval na Štátnej priemyselnej škole v r- 1924 - 1926

Angerstein Kristián Fridrich Ernest
* / † 19.9.1761 B.Š.
montanista, banský merač na Vindšachte, od r. 1740 pôsobil v banskej komore v B.Š. ako pomocný skúšač, od r. 1848 pomocník, neskôr samostatný banský inšpektor, autor početných banských máp

Angyal Jozef
* / †
banský inžinier, asistent na Katedre mineralógie a geológie na Akadémii od 1.12.1872 do 30.9.1876

Anreiter (Anreutter) Ján Karol Vendelín
* 5.7.1701 B.Š. / † 4.10.1747 Viedeň
maliar porcelánu, pôsobil vo Viedni, potom v Taliansku, kde zriadil továreň na výrobu porcelánu v Docii

Antoni Daniel
* / † 1675 Dačov Lom
ev . farár, spisovateľ, humanistický vzdelanec, v r. 1657 - 1660 pôsobil ako farár na Vysokej

Antoni Samuel
* 1669 B.Š. / † 18.8.1738 Štítnik
ev. biskup, náboženský spisovateľ, autor latinských rozpráv, superintendant

Arady Daniel
* / †
asistent Katedry v r. 1889 - 1890

Arady Daniel
* 11.7.1863 Pešť / † január 1945 Budapešť
docent na Katedre matematiky na Akadémii, zakladateľ a prvý redaktor časopisu Középiskolai Matamatikai Lapok

Artet Abrahám
* / †
kamenár, staviteľ, r.1664 uzavrel zmluvu na postavenie kaštieľa na Ostrej Lúke

Artholdová Jozefína
* 5.6.1879 B.Š. / †
sociálna pracovníčka, pedagogička, pôsobila v Budapešti v službách mesta na úseku sociálnej a zdravotnej ochrany detí a mládeže

Artner Ján Adam
* / †
banský odborník, spolupracoval pri stavbe ohňových strojov na Vindšachte a pri stavbe jazera Bakomi a Veľkého Richňavského, horného a dolného hodrušského jarku.

Aschenbrier Anton
* 14.2.1849 Kremnické Bane / † 21.12.1897 Esztergom, Maďarsko
teológ, kaplán v B.Š, asi r. 1871 - 1873, potom dekan teologickej fakulty na univerzite v Budapešti

Aschner Teodor
* 8.11.1824 Kremnica / † 14.4.1879 Bratislava
cirkevný hodnostár, kaplán v B.Š.

* 4.9.1878 Humpolec / † 28.2.1970 Kremnica
maliar, zaslúžilý umelec, učiteľ kreslenia od 1920 do 1948

Augustín Fridrich
* 25.5.1906 Hajnová Ves / † 21.8.1970 B.Š.
inžinier architekt, stavbyvedúci

Augustini Eliáš
* cca 1640 Dubnica / † 1702 B.Š.
ev, farár, autor latinských náboženských dišpút, náboženský spisovateľ. Od r. 1682 ev. farár v B.Š.

Augustini Štefan
* 1735 Trenčín / † 28.11.1828 Trnava
teológ, člen Slovenského učebného tovaryšstva, pôsobil v Prenčove v r. 1772 - 1779, napísal rozsiahlu zbierku kázní

Babilon Samuel
* 13.1.1807 Radvaň / † 23.1.1886 Juhoslávia
veršovník, pôsobil ako profesor na ev. Lýceu v r. 1833 - 1835

Babilonský Arnold
* 3.6.1900 Peč. Nová Ves / †
osvetový inšpektor v B.Š., v rokoch 1944 - 1951 pôsobil v Bratislave

Bachmann Jozef
* 1791 / † 1868 Budapešť
chemik, docent a profesor na Katedre hutníctva, chémie a mineralógie na Akadémii, montanista od r. 1837 zastupujúci a v r. 1846 - 1851 riadny profesor

Bačkor Štefan
* 2.1.1845 Donovaly / † 20.8.1909 B.Š.
historik, piarista, profesor na gymnáziu v B.Š.

Bahna Vladimír
* 25.7.1914 B.Š. / † 19.10.1977 Bratislava
dramaturg, filmový režisér, novinár, spisovateľ, národný umelec

Baker Adalbert
* / †
fotograf v 80.rokoch 19. stor.

Baker Alojz
* / †
aktívny fotograf - portrétista v B.Š. od 70. rokov 19. storočia, fotografoval predstaviteľov banských závodov, profesorov, študentov, mesto aj krajinu

Baker Vojtech
* 30.5.1883 B.Š. / † 1.3.1941 B.Š.
historik, riaditeľ Mestského archívu a Mestského múzea na Starom zámku od 1921 do 1941.

Bakšay Abrahám
* 16.stor. B.Š. / †
historik, pôsobil v 16. storočí na Spiši

Balás Martin
* 1864 / †
banský lekár

Balás Pavol
* 25.1.1811 Zvolen /
banský merač od r. 1837 na Vindšachte, poverený vykonávaním banskomeračských prác pri razení dedičnej štôlne cisára Jozefa II., kde pôsobil 30 rokov. Vypracoval tiež projekt železničnej trate B.Š. - Hr. Breznica, venoval sa mineralógii

Balassa Ferdinand
* / †
hlavný policajný kapitán

Balassa Michal
* / 9.2.1568 Viedeň
šľachtic, lesťou zabral hrad Sitno a Čabraď, odkiaľ viedol lúpežné výpravy do širokého okolia

Baláž Gejza
* 11.11.1897 B.Š. / † 9.9.1978 Bratislava
maliar a reštaurátor

Baláž Hugo
* / †
doktor práv, mestský právny zástupca, 10.10.1926 zvolený za predsedu Miestnej skupiny Loveckého ochranného spolku, majiteľ poľovného práva v revíroch Teplá a Drieňová

Balázs Štefan
* 20.8.1881 Palúdzka / † 11.2.1962 Šoproň
banský a hutnícky inžinier, odborný asistent na Katedre železohutníctva na vysokej škole v r. 1904 - 1918

Balázsy Amrich
* 1859 Hodruša / † 22.8.1930 Szakálos, Maďarsko
štátny banský radca, asistent na katedre deskriptívnej geometrie na Akadémii r. 1890 - 1893, správca Baníckej školy

Balázsy Ján
* 1863 / †
banský odborník, pôsobil na Vindšachte, Hodruši, písal náboženské články pre časopis Spolku sv. Vojtecha

Balházy Ján
*19.4.1823 / †20.4.1901 B.Š.
odborný radca

Baliga Hugo
* 11.4.1820 / † 27.10.1893 B.Š.
hlavný mestský inžinier

Baliga Ján
* / †
profesor na katolíckom gymnáziu

Balkovič Gabriel
* 23.3.1827 Slov, Ľupča / † 7.9.1878 Poniky
kultúrny pracovník, od r. 1846 učiteľ v Hodruši, kde založil v r. 1847 verejnú slovenskú knižnicu

Balleneger Róbert
* 11.11.1882 Temešvár, Rumunsko / † 13.11.1969 Budapešť
asistent na Katedre mineralógie, geológie a paleontológie na vysokej škole v r. 1908 - 1909

Bányász Bedrich
* / †
učiteľ ev. dolnej haviarskej školy v r. 1877 - 1886

Baran Ján
* 12.7.1918 B.Š. / † 5.3.1962 Bratislava
hudobný skladateľ, úradník, od. r. 1946 pracovník Povereníctva pôšt v Bratislave, autor skladieb čsl. rozhlasu

Barcsi Ľudovít
* 1861 / †
banský lekár

Bárdos Michal
* / † 1861

Barlai ( do r. 1904 Neuherz) Vojtech
* 2.10.1870 Mosonszolnok, Maďarsko / † 20.11.1921 Budapešť
hutnícky inžinier, asistent, docent a profesor na Katedre železohutníctva na Akadémii v r. 1901 - 1918, dekan baníckeho odboru v r. 1912 - 1914, rektor vysokej školy, zriadil laboratórium zamerané na hutníctvo železa, autor hutníckej príručky a publikácie o hutníckom laboratóriu na vysokej škole

Barlay Michal
* 22.8.1784 B.Š. /
pedagóg, profesor filozofie a matematiky a rektor Kráľovskej akadémie v Košiciach

Bartha Vojtech
* 27.10.1861 Fülesd, Maďarsko / † 26.1.1914 Tiszafürwd, Maďarsko
právnik, profesor práva na vysokej škole v r. 1905 - 1912

Bartoš Jozef
* /
vyučoval na Štátnej vyššej lesníckej škole matematické predmety a geodéziu, do r. 1939

Bateľ Július
* 3.3.1897 Hont. Moravce / † 29.11.1967
hymnológ, učiteľ v B.Š., zberateľ ľudových piesní

Bauerová Elena
* 9.11.1920 B.Š. / † 27.6.1980 Bratislava
rozhlasová režisérka

Baumerth Karol ml.
* 28.11.1824 B.Š. / † 1.7.1841 B.Š.
banský inžinier v Kachelmanovej továrni vo Vyhniach, viedol ich uhoľnú baňu v Obyciach

Baumerth Karol st.
* 3.5.1809 / † 22.1.1870 B.Š.

Baumerth Ľudovít
* 1865 / † 1913 B.Š.

Baumerth Štefan
* 1789 / † 23.3.1862 B.Š.

Baunerth Štefan
* 1854 / † 1933 B.Š.

Bazovský Pavol
* 25.1.1819 Martin / † 30.5.1898 Sučany
včelár, učiteľ v B.Š.

Beck Karol
*1866 Pécs, Maďarsko / † 6.6.1913
asistent na Katedre železohutníctva na Akadémii od 3.10.1889 do 30.12.1890

Becker Ferdinand
* / †
profesor lýcea v r. 1919

Békesy Gejza
* 1865 / †
banský lekár

Belházy Eugen
* 3.8.1838 Brezno / † 1908 Jasina, Ukrajina
lesnícky odborník, autor mnohých štúdií z lesníctva, asistent na Katedre lesníctva v r. 1861 - 1864 a lektor v r. 1864 - 1864 na Akadémii

Belházy Július
* 2.4.1870 Slovenská Ľupča / † 18.3.1823 Nagyenyed, Maďarsko
lesný inžinier, asistent na Katedre lesnej ťažby a poľovníctva na Akadémii v r. 1894 - 1898

Bellusich Ján
* 1823 / † 21.1.1893 B.Š.
banský inžinier, odborník v úprave rúd

Bélohradský Jozef
* / †
chemický inžinier, profesor na Štátnej priemyselnej škole v r. 1921 - 1936.Člen spolkov Sokol, Sitno, Matice slovenskej a Živeny

Benčík Viktor
* / †
profesor na Štátnej priemyselnej škole v r. 1940 - 1945

Bencze Gregor
* 8.3.1854 Lemnia, Rumunsko / † 15.12.1825 Sopron, Maďarsko
lesný inžinier, lektor a profesor na Katedre lesníckej chémie na akadémii, priekopník lesníckej chémie, ako samostatnej disciplíny

« predchádzajúca
1/16
1/16