Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica

Osobnosti Banskej Štiavnice

Dosiahnuť významné postavenie mesta Banská Štiavnica nebola jednoduchá cesta. Nepodieľalo sa na tom len prírodné bohatstvo a ruda bohatá na drahé kovy. Na tomto postavení sa podieľali desiatky, stovky a tisíce jednotlivcov. Ľudí, ktorí dennodenne usilovne pracovali a obetovali svoj čas pre rozvoj mesta a okolia. Za celé roky sa v Banskej Štiavnici vystriedalo mnoho významných osobností. Niektorí sa tu narodili a prežili celý život, iní tu strávili len moment a zanechali tu čosi po sebe... Táto sekcia bola zaradená, aby sme nezabudli na ľudí, ktorí akýmkoľvek dielom tvorili a formovali históriu mesta Banská Štiavnica.

V súčasnej dobe sa zoznam neustále rozširuje. Uvítame vaše tipy na zaradenie ďalších mien a osobností s krátkou charakteristikou do zoznamu.

 


* 15.9.1883 Salgótarján, Maďarsko / † 1.9.1964 B.Š.
banský odborník, archivár a historik, učiteľ na Štiavnických Baniach, starosta mesta Banskej Štiavnice v r. 1922 - 1925

Berks Elsabeth
* / † 1897

Berks Leopoldína
* 6.6.1839 / † 3.6.1902

Berks Lothar
* 18.2.1809 Fünfkirchen / † 21.1.1890 B.Š.
cis. kráľ. podplukovník, zástupca banskej spoločnosti

Bernáth Juraj
* 11.3.1899 Gelnica / † 21.12.1976 Krompachy
banský inžinier, geológ, ako dôchodca viedol práce na zahájení výstavby Banského múzea v prírode, autor projektu na jeho výstavbu

Bernfeld Fridrich
* / †
člen verejnej obchodnej spoločnosti Schindler a spol. Po r. 1937, spolumajiteľ továrne

Bernhard Wilhelm
* / †
zvonársky majster v B.Š., činný v r. 1811 - 1825, ulial zvony pre nemecký kostol v r. 1827 (veľký a menší) a zvon vo Frauenberskom kostole r. 1824

Bernhart Eliáš
* / †
slovenský ev. Kaplán, r. 1583 sa stal pomocníkom starého farára Jána Senensisa, r. 1586 prepustený z dôvodu zavádzania iného spôsobu Božích služieb

Bertan-Podsitniansky Eduard
* 27.5.1882 Prenčov / † 16.12.1939 L. MIkuláš
kníhkupec, tlačiar, spisovateľ, spolupracovník A. Kmeťa, autor veršov a poviedok - vydal Poviedky spod Sitna

Berthanský J.
* / †
učiteľ na Beluji, botanizoval spolu s A. Kmeťom

Berthold
* / †
zlatník, žil v B.Š. v 14. storočí, jeho meno sa uvádza v účtovných knihách mesta

Berzseny Zoltán
* / †
banský lekár

Beseda E.
* / †
chemický inžinier, profesor chemickej technológie, špec. " Chemický veľkopriemysel" na Štátnej priemyselnej škole v r. 1939 - 1945

Bevilaqua Rudolf Anton
* 7.3.1890 B.Š. / † 20.40.1962 B.Š.
okresný tajomník Okresnej hasičskej jednoty v B.Š.

Bielek Eduard
* / †
piarista, učiteľ slovenčiny na kat. gymnáziu

Bihari Edmund
* 1865 Posznos / †
lesný inžinier, asistent na Katedre botaniky na Baníckej a lesníckej akadémii v r. 1893

Biráni (Schultz) Ákoš
* 1816 B.Š. / † 10.601855 Budapešť
spisovateľ, novinár, redaktor, publicista, redaktor Nemzeti Újság a Pesti Hirlap v Budapešti a ďalších novín a časopisov

Biráni (Schultz) Štefan
* 1815 B.Š. / † 7.12.1856 Rio de Janeiro, Brazília
historik, publicista a cestovateľ

Biró (do r. 1891 Schultz) Ján
* 20.9.1861 Belye, Maďarsko / † 9.11.1936 Budapešť
lesný inžinier, asistent na Katedre úpravy lesov na Akadémii v r. 1889 - 1891

Bisch Samuel
* / †
výrobca fajok v 19. stor.

Bizai Alexander
* / †
kultúrny pracovník, publicista, r.k. kaplán

Blaho Štefan
* / †
pedagóg, prispieval do Národného hlásnika, Literárnych listov, Národných novín a ďalších. Zaoberal sa hlavne ovocinárstvom a pedagogikou, spolupracovník A. Kmeťa

Blaškovits Ján
* / † 1827 Čankov
od r. 1803 konrektor ev.cirkvi v B.Š., potom bol farárom v Radvani

Blattný Tibor
* 22.2.1883 Košice / † 12.12.1969 B.Bystrica
lesný inžinier, fytogeograf, priekopník slovenskej fytogeografie a dendrológie, dejín lesníctva a lesníckeho archívnictva na Slovensku, profesor Vysokej školy baníckej a lesníckej

Blázy Mikuláš
* 21.11.1904 B.Š. / † 13.2.1987 B.Š.
učiteľ, archivár, publikoval štúdie o úzkokoľajnej železnici Hr. Dúbrava - B.Š., o prvej továrni na výrobu oceľových ťažných lán na Vindšachte a o hlavnom banskoštiavnickom banskom lekárovi Dr. I. Tóthovi

Boček Peter
* / †
profesor na Štátnom reálnom gymnáziu od septembra 1927

Böckh Hugo
* 15.6.1874 Budapešť / † 6.12.1931 Budapešť
geológ a mineralóg, profesor na Katedre mineralógie, geológie a paleontológie na Akadémii v r. 1899 - 1914, autor dvojzväzkovej učebnice geológie

Bohuš Juraj
* 1687 B. Bystrica / † 22.5.1722 Kežmarok
geograf, historik, učiteľ konrektor v B.Š.

Boldiš Ignác
* 31.12.1856 Hodruša / † 9.5.1912 Martin
hudobný skladateľ, stredoškolský profesor, pôsobil ako profesor učiteľského ústavu v Modre, potom riaditeľ meštianskej školy a od r. 1885 aj obchodnej školy v Martine

Boleman Gejza
* 15.9.1876 B.Š. / † 20.12.1961 Šopron, Maďarsko
strojný inžinier, pedagóg, asistent na Katedre matematiky a banského strojníctva v r. 1900 - 1901, docent na Katedre fyziky a elektrotechniky na vysokej škole v r. 1904 - 1918, autor učebnice Elektrotechniky (r. 1917) a rôznych článkov v odborných časopisoch

Bolemann Štefan
* 9.5.1795 Jestřabí v Krkonoších / † 12.7.1882 Bratislava
spisovateľ, učiteľ, profesor poetiky a rétoriky na ev. lýceu v r. 1820 - 1840

Bolemann Štefan
* 11.3.1839 B.Š. / † 25.1.1905 B.Š.
lekár - balneológ, absolvent viedenskej univerzity (1865), praktický lekár v B.Š., kúpeľný a banský lekár vo Vyhniach od r. 1869, zaoberal sa balneologickým výskumom, autor viacerých balneologických príručiek, zaslúžil sa o rozvoj vyhnianskych termálnych kúpeľov

Bolemann Vojtech
* 1818 / † 26.1.1905 B.Š.
banský lekár vo Vyhniach, aktívny člen Banskoštiavnickej lekárskej a prírodovednej spoločnosti, spolu s bratom Štefanom umreli na mor

Bolerázsky Vojtech
* 26.6.1906 Radošina / † 8.3.1983 B.Š.
historik, riaditeľ Štátneho ústredného banského archívu

Boltizsár Jozef
* 4.2.1821 Moravský Ján / † 17.5.1905 Esztergom, Maďarsko
cirkevný hodnostár, v r. 1857 bol aj zásluhou baníkov zvolený za farára v B.Š., vystupoval za sociálne požiadavky baníkov a sympatizoval s národným hnutím, neskôr sa stal predsedom Spolku sv. Vojtecha v Trnave, zaslúžil sa o vybudovanie Tabakovej továrne

Bonanus Ján Prokop
* 17. stor. / †
lekár v B.Š. od r. 1660

Bongnois Ján von
* / †
gróf, podal návrh na zriadenie Inštitútu pre chudobných a siroty, ktorý zahájil činnosť v r. 1783

Borbáš Vincent
* 29.7.1844 / † 17.7.1905 Kolozsvár, Maďarsko
univerzitný profesor a botanik svetového mena, v r. 1880 navštívil spolu s A. Kmeťom Sitno tri dni bol jeho hosťom v Prenčove. O sitnianskych ružiach sa dozvedel od Haynalda, ktorému v r. 1879 venoval Kmeť zbierku ruží. Zaujali ho natoľko, že napísal doteraz vzácnu knihu Primitiae Monographiae Rosarius Imperii Hungarici (Budapešť 1881). Podľa nej zo 170 tvarov šípov, vyskytujúcich sa v Uhorsku skoro polovica, 62 druhov, sa nachádza na Sitne. Viaceré z nich nesú Kmeťovo meno.

Born Ignác Anton
* 26.12.1742 Alba Julin, Rumunsko / † 24.7.1791 Vieďeň
český geológ, banský odborník, mineralóg, banský radca Hlavného komorskogrófskeho úradu v r. 1770 - 1772, navrhol novú metódu na získavanie zlata a striebra amalgamáciou (tzv. európska amalgamácia), ktorú predviedol v r. 1786 v Sklených Tepliciach.

Boroškay Ján
* 25.8.1841 Brezno / † 4.3.1923 Zvolen
ornitológ, lesník, prírodovedec, numizmatik, pôsobil ako učiteľ v Kozelníku

Bošácky Gejza
* 1865 Moravský Ján / † december 1888
maliar, úradník mestského úradu v B.Š., amatérsky sa venoval krajinomaľbe banských miest stredného Slovenska (B. Belá, B. Štiavnica, Hr. Breznica …)

Bošáni Ondrej
* 31.11.1766 Jabloňovce / † 9.11.1831 Oradea, Rumunsko
banský inžinier, profesor matematiky, fyzik, literát, bol praktikantom na stupe Stadtgrunder v B.Š., potom na Vindšachte, od r. 1796 v Kremnici a od r. 1807 na filozofickej fakulte vo Varadine. Venoval sa výskumom na poli fyziky a astronómie a na základe výpočtov predpovedal zemetrasenie v r. 1829

Bošányi Štefan
* / †
banský ťažiar v 17. stor.

Bothár Július
* 1864 Verespatak, Rumunsko / † 17.10.1911 Hnúšťa (?)
banský inžinier

Botto Ján
* 27.1.1829 Hrachovo / † 28.4.1881 B. Bystrica
zememerač, básnik, pôsobil v B.Š. a Vindšachte v r. 1860 - 1870

Bozer
* / †
lesný radca, vykonával praktické maturitné skúšky študentov Štátnej vyššej lesníckej školy

Bránsky Vendel
* 11.10.1845 B.Š. / † 1915 Rožňava
hutnícky inžinier, v r. 1872 - 1911 vedúci železiarní v Tisovci, Železníku a neskôr v Rožňave, Rudnej, Čučme, Betliari …, r. 1906 hlavný inšpektor

Branžovský Stanislav
* / †
profesor Št. reálneho gymnázia, člen dozornej rady Vydavateľského družstva v B.Š. od 13.11.1926, odišiel na konci šk. Roka 1927/28 na reálne gymnázium Brandýs nad Labem

Braxatoris - Sládkovič Ondrej
* 2.12.1782 Hronsek / † 14.11.1845 Krupina
publicista, učiteľ, študoval na ev. Lýceu v r. 1832 - 1840

Braxatoris Zoltán
* / †
hlavný lený inžinier v r. 1925

Brenner Ján
* / †
podnikateľ, zakladateľ banskej spoločnosti, okolo r. 1519 vlastnil baňu a hutu v B.Š., v r. 1571 spojil bane, huty, kováčske dielne a iné výrobné zariadenia v B.Š. a Hodruši a ťažiarmi Saliom, Siceliusom, Schallom a Markušom, čim vznikla Brennerova ťažiarska spoločnosť

Bressler Karol
* / †
montanista, banský radca a prísediaci HKG, priekopník banskej mechanizácie v 1.polovici 19. stor., postavil prvý parný stroj s Wattovým rozvodom na území Slovenska pre pohon stúp na Vindšachte, navrhol zavedenie banskej dopravy člnkami vo Svätotrojičnej a Hodrušskej dedičnej štôlni a súčasne aj parnú dopravu po koľajniciach v bani, v B .Š. pôsobil do r. 1830, kedy bol preložený do Baia Mare v Rumunsku

Brettschneider Žigmund
* / †
majiteľ známej továrne na obuv založenej v poslednej štvrtine 19. str., ktorá vychovala mnohých obuvníkov, nakoľko v B.Š. existovala ako jediná, ešte za jej existencie bola zriadená nová továreň na obuv pod firmou Erdöss + Gerö

Březáček Bohdan
* / †
od r. 1926 okresný náčelník v B.Š., v januári 1928 menovaný radcom politickej správy

Breznyik Ján
* 1876 / 1909 B.Š.
pedagóg, riaditeľ ev. lýcea

Breznyik Ján
* 26.5.1815 Iklad, Maďarsko / † 5.8.1897 B.Š.
historik, prírodovedec, profesor maďarského jazyka a písomníctva, autor dvojzväzkových dejín ev.cirkvi a lýcea od 16. - 19. stor. Mal bohatú a vzácnu mineralogickú zbierku, ktorú venoval ev.lýceu

Bringmann Karol
* / †
asistent na Katedre deskriptívnej geometrie a stavebníctva na Akadémii od 30.4.1855 do 15.10.1855

Brinn Tobiáš Ján
* / † 13.12.1769 Žarnovica
montanista, pomocník banského inšpektora na Vindšachte, vyučoval geometriu a banské meračstvo, banské vedy a od r. 1748 prof. Baníckej školy, autor početných banských máp

Broszmann Eugen
* 29.7.1844 Krompachy / † 20.5.1925 B.Š.
banský inžinier, strojný inšpektor na Vindšachte v r. 1870 - 1894, hlavný inžinier strojného inšpektorátu, konštruktér vŕtacích strojov na stlačený vzduch, autor plánov a rozpočtov na rôzne strojné zariadenia v baníctve

Broul Viliam
* / †
banský radca, prednosta stavebného a strojného inšpektorátu Štátneho banského riaditeľstva

Brown Edward
* / †
anglický lekár, navštívil B.Š. v r. 1672, vydal cestopis, v ktorom opísal vtedajší stav baníctva

Bruimann Wilhelm
* 19.11.1819 Prešov / † apríl 1896 Budapešť
banský odborník, asistent na Katedre baníctva, banského meračstva a banského strojníctva v r. 1846 - 1854

Brunner Jozef
* 17.4.1919 Pohronský Ruskov / † 17. 1.1995 B.Š.
železničiar, poľnohospodár, v r. 1949 - 1951 prednosta žel. stanice v B.Š., 1951 - 1954 riaditeľ Okresného stavebného podniku, 1960 - 1963 predseda MsNV, v r. 1963 - 1988 predseda JRD v B. Studenci, Beluji a Počúvadle

Buchholz Juraj
* 1.5.1693 Sabinov / † 11.5.1724 Veľká Lomnica
konrektor v B.Š., kde r. 1657 aj študoval

Büchler Maximilián
* / †
obchodník s drevom v Martine, v r. 1922 založil spol. s mestom drevárenskú firmu pod názvom "Drevárenský závod mesta B.Š. a B. Belej a Max Büchlera z Martina", ktorá vlastnila parnú pílu

Bujna Martin
* 26.10.1845 Bohunice / †22.7.1923 Pukanec
ev.farár a senior veľkohontianskeho seniorátu nepretržite 53 rokov, náboženský spisovateľ, spoluredaktor časopisu Sitno v r. 1865 - 1866

Buoc z Boce Ján
* okolo r. 1740 / † február 1799, pochovaný v Kláštore pod Znievom
zberateľ ľudových piesní, žil v B.Š.

Buráš Karol
* / †
veterinárny lekár

Burdáts Ľudovít
* 26.8.1869 B.Š. / † 11.8.1916 Budapešť
asistent na Katedre mineralógie, geológie a paleontológie na Akadémii od 1.1.1894 - 31.8.1895

Bureš K.
* / †
predseda Krúžku rádioamatérov od 25.4.1927

Burian Hieroným
* / † 1601 Bytča
organár, v r. 1584 pôsobil v B.Š.

Burian Matej
* / † 1581 Kremnica
staval a opravoval organy v B.Š. v r. 1565 a 1581

Buzalka Michal
* 18.9.1885 Antol / † 7.12.1961 Tábor, pochovaný v Antole
cirkevný hodnostár, r.k. kňaz, v r. 1908 pôsobil v B.Š. ako katechéta, 15.5.1938 vysvätený v Ríme za biskupa

Buzalka Štefan
* 24.9.1921 B.Š. / † 27.2.1987 B.Š.
archivár, prešiel funkciou archivára, vedúceho oddelenia a zástupcu riaditeľa, vypracoval 10 archívnych pomôcok, v historickom výskume sa venoval problematike vývoja správy komorských lesov, ako dôchodca sa aktívne venoval rezbárstvu

Bytčiansky (Bittsánszky) Eduard
* 7.3.1832 Žilina / † 1902 asi Baia Mare, Rumunsko
banský a hutnícky odborník, v r. 1858 - 1867 pôsobil v B.Š. oblasti

Cabaník Ján
* / † 1944

Cajhán Ján
* / †
architekt a staviteľ, v r. 1906 vypracoval projekt na obnovu Starého zámku

Capovský Andrej
* 24.8.1740 Ústí nad Priehradou / †
lekár na Vindšachte od r. 1777, príslušník bernolákovského hnutia, člen Slovenského učeného tovaryšstva

Carda Jozef
* / †
riaditeľ Tabakovej továrne v r. 1931 - 1939

Čečetka Samuel
* 9.8.1818 B. Bystrica / † 22.10.1896 B. Bystrica
riaditeľ ev.lýcea a profesor dejepisu v r. 1851 - 1856

Cember Juraj
* 1692 B. Bystrica / †
barokový spisovateľ

Cengel Jozef
* 11.5.1896 Pucov / †
hutnícky inžinier, prevádzkový inžinier v závode Hura od r. 1946

Cerendel Juraj
* / †
richtár a komorovský gróf (1479)

Čerňanský (Czernyanszky) Ján
* 5.4.1741 Súľov / † 4.3.1785 B. Štiavnica
cirkevný spisovateľ, od r. 1770 alebo 1776 v B.Š. superintendant banského okolia

Černý Bedřich
* / †
lesný správca školského polesia Št. Vyššej školy lesníckej v Kysihýbli, člen spolku na podporu chudobných študujúcich

Černý Jaroslav
* / †
stredoškolský učiteľ v Jevíčku, od r. 1929 na štátnom reálnom gymnáziu v B.Š.

Černý Maximilián
* / †
lesný inžinier, od r. 1923 profesor na Štátnej priemyselnej škole, 1925 preložený na priemyselnú školu v Karvinej

Červeň Andrej
* / †
vedúci pozemkovej knihy pri Okresnom súde v 80. rokoch

Červeň Jozef
* / †
ľudový umelec, autor vkladačiek baní do fľaše a tzv. štufenwerkov - pohyblivých modelov baní, uchovávaných v zbierkach SBM

Červenák Benjamin Pravoslav
* / †

Charvát Jaroslav
* 28.4.1898 Olomouc / † 30.11.1962 B.Š.
inžinier, prednášal na štátnej vyššej lesníckej škole botaniku a pestovanie lesov od r. 1951

Chlumecký Václav (pseudonym Enšpenger) († Cintorín Frauenberg)
* 30.12.1861 Skuteč / † 30.9.1944 B.Š.
do B.Š. prišiel pred vypuknutím SNP, zaoberal sa jazykovedou, zostavil niekoľko matematických rébusov a hlavolamov, napísal fantastický román Profesor Šiltao - satiru na pomery v ČSR, prekladal revolučné hry z češtiny, zostavil a vydal zborník robotníckych piesní

Chovan Jozef
* 11.5.1911 Antol / † 3.2.1987 Bratislava
akademický maliar, zaslúžilý umelec, profesor na VŠVU v Bratislave, od r. 1957, kde viedol úžitkovej grafiky až do r. 1979, ťažiskom jeho výtvarnej aktivity bola plagátová tvorba, v tejto disciplíne patrí k zakladateľským osobnostiam

Chrakovský O.
* / †
hlavý kantor (1926)

Chrien Eugen
* 8.11.1896 B.Š. / † 20.4.1956 Košice
maliar, venoval sa krajinomaľbe Tatier, ako notár vo Vyšnom Slavkove, potom pôsobil ako scénický výtvarník Štátneho divadla v Košiciach

Chrismar Otto - pozri Cséti Otto
* / †

Chudicius (Hudicius) Martin
* Zvolen / †
slovenský ev.kantor v B.Š. v r. 1625 - 1628

Chytrý Jozef
* / †
doktor, inžinier, pôsobil ako profesor na Štátnej priemyselnej škole, zaslúžil sa o zefektívnenie laboratórnych cvičení a zlepšenie didaktiky praktického vyučovania v laboratóriách školy, na škole pôsobil v r. 1922 - 1937, vyučoval anorganickú chémie a viedol laboratórne cvičenia

Čičmanec Ivan
* 15.12.1887 Martin / † 18.9.1964 Pukanec
publicista, verejný činiteľ, ev.farár v Hodruši, od jari r. 1924 okresný náčelník v B.Š., dal podnet na založenie viacerých kultúrnych spolkov v B.Š., ako boli miestny spevokol, telocvičná jednota Sokol, ochotnícky a vzdelávací spolok Sitno.

Čížik Ján
* 3.4.1922 Štiavnické Bane / † 31.8.1978 Vöcklabruck, pochovaný v Bratislave
tréner, športový organizátor, publicista