Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica
Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica

Osobnosti Banskej Štiavnice

Dosiahnuť významné postavenie mesta Banská Štiavnica nebola jednoduchá cesta. Nepodieľalo sa na tom len prírodné bohatstvo a ruda bohatá na drahé kovy. Na tomto postavení sa podieľali desiatky, stovky a tisíce jednotlivcov. Ľudí, ktorí dennodenne usilovne pracovali a obetovali svoj čas pre rozvoj mesta a okolia. Za celé roky sa v Banskej Štiavnici vystriedalo mnoho významných osobností. Niektorí sa tu narodili a prežili celý život, iní tu strávili len moment a zanechali tu čosi po sebe... Táto sekcia bola zaradená, aby sme nezabudli na ľudí, ktorí akýmkoľvek dielom tvorili a formovali históriu mesta Banská Štiavnica.

V súčasnej dobe sa zoznam neustále rozširuje. Uvítame vaše tipy na zaradenie ďalších mien a osobností s krátkou charakteristikou do zoznamu.

 


Beniak (Benyak) Bernard Jozef
* 6.12.1745 Komárno / † 1.3.1829 B.Š.
pedagóg, filozof, spisovateľ, okolo r. 1817 zástupca riaditeľa v B.Š., kde vyučoval maďarčinu, autor filozofických prác, básní a hudobných skladieb

Bérco Alexander
* 12.5.1872 Cavnic, Rumunsko / †
banský inžinier, asistent na Katedre mineralógie a geológie na Akadémii od 1.11.1895

Bercsényi Mikuláš
* / †
generál Rákoczyho, 26.2.1707 prišiel s vojskom na Vindšachtu, kde mal zničiť banské zariadenie, od tohoto zámeru ho uprosil M.K.Hell, ktorý ukázal generálovi model a nákresy svojho stroja. Potom Hell dostal nariadenie, aby začal so stavbou strojov a tak už 8.5.1708 uviedol Hell pod Bercsémziho dozorom čerpací stroj v šachte Magdaléna, tento gápel sa volá aj Bercsényiho čerpadlo.

* 15.9.1883 Salgótarján, Maďarsko / † 1.9.1964 B.Š.
banský odborník, archivár a historik, učiteľ na Štiavnických Baniach, starosta mesta Banskej Štiavnice v r. 1922 - 1925

Berks Elsabeth
* / † 1897

Berks Leopoldína
* 6.6.1839 / † 3.6.1902

Berks Lothar
* 18.2.1809 Fünfkirchen / † 21.1.1890 B.Š.
cis. kráľ. podplukovník, zástupca banskej spoločnosti

Bernáth Juraj
* 11.3.1899 Gelnica / † 21.12.1976 Krompachy
banský inžinier, geológ, ako dôchodca viedol práce na zahájení výstavby Banského múzea v prírode, autor projektu na jeho výstavbu

Bernfeld Fridrich
* / †
člen verejnej obchodnej spoločnosti Schindler a spol. Po r. 1937, spolumajiteľ továrne

Bernhard Wilhelm
* / †
zvonársky majster v B.Š., činný v r. 1811 - 1825, ulial zvony pre nemecký kostol v r. 1827 (veľký a menší) a zvon vo Frauenberskom kostole r. 1824

Bernhart Eliáš
* / †
slovenský ev. Kaplán, r. 1583 sa stal pomocníkom starého farára Jána Senensisa, r. 1586 prepustený z dôvodu zavádzania iného spôsobu Božích služieb

Bertan-Podsitniansky Eduard
* 27.5.1882 Prenčov / † 16.12.1939 L. MIkuláš
kníhkupec, tlačiar, spisovateľ, spolupracovník A. Kmeťa, autor veršov a poviedok - vydal Poviedky spod Sitna

Berthanský J.
* / †
učiteľ na Beluji, botanizoval spolu s A. Kmeťom

Berthold
* / †
zlatník, žil v B.Š. v 14. storočí, jeho meno sa uvádza v účtovných knihách mesta

Berzseny Zoltán
* / †
banský lekár

Beseda E.
* / †
chemický inžinier, profesor chemickej technológie, špec. " Chemický veľkopriemysel" na Štátnej priemyselnej škole v r. 1939 - 1945

Bevilaqua Rudolf Anton
* 7.3.1890 B.Š. / † 20.40.1962 B.Š.
okresný tajomník Okresnej hasičskej jednoty v B.Š.

Bielek Eduard
* / †
piarista, učiteľ slovenčiny na kat. gymnáziu

Bihari Edmund
* 1865 Posznos / †
lesný inžinier, asistent na Katedre botaniky na Baníckej a lesníckej akadémii v r. 1893

Biráni (Schultz) Ákoš
* 1816 B.Š. / † 10.601855 Budapešť
spisovateľ, novinár, redaktor, publicista, redaktor Nemzeti Újság a Pesti Hirlap v Budapešti a ďalších novín a časopisov

Biráni (Schultz) Štefan
* 1815 B.Š. / † 7.12.1856 Rio de Janeiro, Brazília
historik, publicista a cestovateľ

Biró (do r. 1891 Schultz) Ján
* 20.9.1861 Belye, Maďarsko / † 9.11.1936 Budapešť
lesný inžinier, asistent na Katedre úpravy lesov na Akadémii v r. 1889 - 1891

Bisch Samuel
* / †
výrobca fajok v 19. stor.

Bizai Alexander
* / †
kultúrny pracovník, publicista, r.k. kaplán

Blaho Štefan
* / †
pedagóg, prispieval do Národného hlásnika, Literárnych listov, Národných novín a ďalších. Zaoberal sa hlavne ovocinárstvom a pedagogikou, spolupracovník A. Kmeťa

Blaškovits Ján
* / † 1827 Čankov
od r. 1803 konrektor ev.cirkvi v B.Š., potom bol farárom v Radvani

Blattný Tibor
* 22.2.1883 Košice / † 12.12.1969 B.Bystrica
lesný inžinier, fytogeograf, priekopník slovenskej fytogeografie a dendrológie, dejín lesníctva a lesníckeho archívnictva na Slovensku, profesor Vysokej školy baníckej a lesníckej

Blázy Mikuláš
* 21.11.1904 B.Š. / † 13.2.1987 B.Š.
učiteľ, archivár, publikoval štúdie o úzkokoľajnej železnici Hr. Dúbrava - B.Š., o prvej továrni na výrobu oceľových ťažných lán na Vindšachte a o hlavnom banskoštiavnickom banskom lekárovi Dr. I. Tóthovi

Boček Peter
* / †
profesor na Štátnom reálnom gymnáziu od septembra 1927

Böckh Hugo
* 15.6.1874 Budapešť / † 6.12.1931 Budapešť
geológ a mineralóg, profesor na Katedre mineralógie, geológie a paleontológie na Akadémii v r. 1899 - 1914, autor dvojzväzkovej učebnice geológie

Bohuš Juraj
* 1687 B. Bystrica / † 22.5.1722 Kežmarok
geograf, historik, učiteľ konrektor v B.Š.

Boldiš Ignác
* 31.12.1856 Hodruša / † 9.5.1912 Martin
hudobný skladateľ, stredoškolský profesor, pôsobil ako profesor učiteľského ústavu v Modre, potom riaditeľ meštianskej školy a od r. 1885 aj obchodnej školy v Martine

Boleman Gejza
* 15.9.1876 B.Š. / † 20.12.1961 Šopron, Maďarsko
strojný inžinier, pedagóg, asistent na Katedre matematiky a banského strojníctva v r. 1900 - 1901, docent na Katedre fyziky a elektrotechniky na vysokej škole v r. 1904 - 1918, autor učebnice Elektrotechniky (r. 1917) a rôznych článkov v odborných časopisoch

Bolemann Štefan
* 9.5.1795 Jestřabí v Krkonoších / † 12.7.1882 Bratislava
spisovateľ, učiteľ, profesor poetiky a rétoriky na ev. lýceu v r. 1820 - 1840

Bolemann Štefan
* 11.3.1839 B.Š. / † 25.1.1905 B.Š.
lekár - balneológ, absolvent viedenskej univerzity (1865), praktický lekár v B.Š., kúpeľný a banský lekár vo Vyhniach od r. 1869, zaoberal sa balneologickým výskumom, autor viacerých balneologických príručiek, zaslúžil sa o rozvoj vyhnianskych termálnych kúpeľov

Bolemann Vojtech
* 1818 / † 26.1.1905 B.Š.
banský lekár vo Vyhniach, aktívny člen Banskoštiavnickej lekárskej a prírodovednej spoločnosti, spolu s bratom Štefanom umreli na mor

Bolerázsky Vojtech
* 26.6.1906 Radošina / † 8.3.1983 B.Š.
historik, riaditeľ Štátneho ústredného banského archívu

Boltizsár Jozef
* 4.2.1821 Moravský Ján / † 17.5.1905 Esztergom, Maďarsko
cirkevný hodnostár, v r. 1857 bol aj zásluhou baníkov zvolený za farára v B.Š., vystupoval za sociálne požiadavky baníkov a sympatizoval s národným hnutím, neskôr sa stal predsedom Spolku sv. Vojtecha v Trnave, zaslúžil sa o vybudovanie Tabakovej továrne

Bonanus Ján Prokop
* 17. stor. / †
lekár v B.Š. od r. 1660

Bongnois Ján von
* / †
gróf, podal návrh na zriadenie Inštitútu pre chudobných a siroty, ktorý zahájil činnosť v r. 1783

Borbáš Vincent
* 29.7.1844 / † 17.7.1905 Kolozsvár, Maďarsko
univerzitný profesor a botanik svetového mena, v r. 1880 navštívil spolu s A. Kmeťom Sitno tri dni bol jeho hosťom v Prenčove. O sitnianskych ružiach sa dozvedel od Haynalda, ktorému v r. 1879 venoval Kmeť zbierku ruží. Zaujali ho natoľko, že napísal doteraz vzácnu knihu Primitiae Monographiae Rosarius Imperii Hungarici (Budapešť 1881). Podľa nej zo 170 tvarov šípov, vyskytujúcich sa v Uhorsku skoro polovica, 62 druhov, sa nachádza na Sitne. Viaceré z nich nesú Kmeťovo meno.

Born Ignác Anton
* 26.12.1742 Alba Julin, Rumunsko / † 24.7.1791 Vieďeň
český geológ, banský odborník, mineralóg, banský radca Hlavného komorskogrófskeho úradu v r. 1770 - 1772, navrhol novú metódu na získavanie zlata a striebra amalgamáciou (tzv. európska amalgamácia), ktorú predviedol v r. 1786 v Sklených Tepliciach.

Boroškay Ján
* 25.8.1841 Brezno / † 4.3.1923 Zvolen
ornitológ, lesník, prírodovedec, numizmatik, pôsobil ako učiteľ v Kozelníku

Bošácky Gejza
* 1865 Moravský Ján / † december 1888
maliar, úradník mestského úradu v B.Š., amatérsky sa venoval krajinomaľbe banských miest stredného Slovenska (B. Belá, B. Štiavnica, Hr. Breznica …)

Bošáni Ondrej
* 31.11.1766 Jabloňovce / † 9.11.1831 Oradea, Rumunsko
banský inžinier, profesor matematiky, fyzik, literát, bol praktikantom na stupe Stadtgrunder v B.Š., potom na Vindšachte, od r. 1796 v Kremnici a od r. 1807 na filozofickej fakulte vo Varadine. Venoval sa výskumom na poli fyziky a astronómie a na základe výpočtov predpovedal zemetrasenie v r. 1829

Bošányi Štefan
* / †
banský ťažiar v 17. stor.

Bothár Július
* 1864 Verespatak, Rumunsko / † 17.10.1911 Hnúšťa (?)
banský inžinier

Botto Ján
* 27.1.1829 Hrachovo / † 28.4.1881 B. Bystrica
zememerač, básnik, pôsobil v B.Š. a Vindšachte v r. 1860 - 1870

Bozer
* / †
lesný radca, vykonával praktické maturitné skúšky študentov Štátnej vyššej lesníckej školy

Bránsky Vendel
* 11.10.1845 B.Š. / † 1915 Rožňava
hutnícky inžinier, v r. 1872 - 1911 vedúci železiarní v Tisovci, Železníku a neskôr v Rožňave, Rudnej, Čučme, Betliari …, r. 1906 hlavný inšpektor

Branžovský Stanislav
* / †
profesor Št. reálneho gymnázia, člen dozornej rady Vydavateľského družstva v B.Š. od 13.11.1926, odišiel na konci šk. Roka 1927/28 na reálne gymnázium Brandýs nad Labem

Braxatoris - Sládkovič Ondrej
* 2.12.1782 Hronsek / † 14.11.1845 Krupina
publicista, učiteľ, študoval na ev. Lýceu v r. 1832 - 1840

Braxatoris Zoltán
* / †
hlavný lený inžinier v r. 1925

Brenner Ján
* / †
podnikateľ, zakladateľ banskej spoločnosti, okolo r. 1519 vlastnil baňu a hutu v B.Š., v r. 1571 spojil bane, huty, kováčske dielne a iné výrobné zariadenia v B.Š. a Hodruši a ťažiarmi Saliom, Siceliusom, Schallom a Markušom, čim vznikla Brennerova ťažiarska spoločnosť

Bressler Karol
* / †
montanista, banský radca a prísediaci HKG, priekopník banskej mechanizácie v 1.polovici 19. stor., postavil prvý parný stroj s Wattovým rozvodom na území Slovenska pre pohon stúp na Vindšachte, navrhol zavedenie banskej dopravy člnkami vo Svätotrojičnej a Hodrušskej dedičnej štôlni a súčasne aj parnú dopravu po koľajniciach v bani, v B .Š. pôsobil do r. 1830, kedy bol preložený do Baia Mare v Rumunsku

Brettschneider Žigmund
* / †
majiteľ známej továrne na obuv založenej v poslednej štvrtine 19. str., ktorá vychovala mnohých obuvníkov, nakoľko v B.Š. existovala ako jediná, ešte za jej existencie bola zriadená nová továreň na obuv pod firmou Erdöss + Gerö

Březáček Bohdan
* / †
od r. 1926 okresný náčelník v B.Š., v januári 1928 menovaný radcom politickej správy

Breznyik Ján
* 1876 / 1909 B.Š.
pedagóg, riaditeľ ev. lýcea

Breznyik Ján
* 26.5.1815 Iklad, Maďarsko / † 5.8.1897 B.Š.
historik, prírodovedec, profesor maďarského jazyka a písomníctva, autor dvojzväzkových dejín ev.cirkvi a lýcea od 16. - 19. stor. Mal bohatú a vzácnu mineralogickú zbierku, ktorú venoval ev.lýceu

Bringmann Karol
* / †
asistent na Katedre deskriptívnej geometrie a stavebníctva na Akadémii od 30.4.1855 do 15.10.1855

Brinn Tobiáš Ján
* / † 13.12.1769 Žarnovica
montanista, pomocník banského inšpektora na Vindšachte, vyučoval geometriu a banské meračstvo, banské vedy a od r. 1748 prof. Baníckej školy, autor početných banských máp

Broszmann Eugen
* 29.7.1844 Krompachy / † 20.5.1925 B.Š.
banský inžinier, strojný inšpektor na Vindšachte v r. 1870 - 1894, hlavný inžinier strojného inšpektorátu, konštruktér vŕtacích strojov na stlačený vzduch, autor plánov a rozpočtov na rôzne strojné zariadenia v baníctve

Broul Viliam
* / †
banský radca, prednosta stavebného a strojného inšpektorátu Štátneho banského riaditeľstva

Brown Edward
* / †
anglický lekár, navštívil B.Š. v r. 1672, vydal cestopis, v ktorom opísal vtedajší stav baníctva

Bruimann Wilhelm
* 19.11.1819 Prešov / † apríl 1896 Budapešť
banský odborník, asistent na Katedre baníctva, banského meračstva a banského strojníctva v r. 1846 - 1854

Brunner Jozef
* 17.4.1919 Pohronský Ruskov / † 17. 1.1995 B.Š.
železničiar, poľnohospodár, v r. 1949 - 1951 prednosta žel. stanice v B.Š., 1951 - 1954 riaditeľ Okresného stavebného podniku, 1960 - 1963 predseda MsNV, v r. 1963 - 1988 predseda JRD v B. Studenci, Beluji a Počúvadle

Buchholz Juraj
* 1.5.1693 Sabinov / † 11.5.1724 Veľká Lomnica
konrektor v B.Š., kde r. 1657 aj študoval

Büchler Maximilián
* / †
obchodník s drevom v Martine, v r. 1922 založil spol. s mestom drevárenskú firmu pod názvom "Drevárenský závod mesta B.Š. a B. Belej a Max Büchlera z Martina", ktorá vlastnila parnú pílu

Bujna Martin
* 26.10.1845 Bohunice / †22.7.1923 Pukanec
ev.farár a senior veľkohontianskeho seniorátu nepretržite 53 rokov, náboženský spisovateľ, spoluredaktor časopisu Sitno v r. 1865 - 1866

Buoc z Boce Ján
* okolo r. 1740 / † február 1799, pochovaný v Kláštore pod Znievom
zberateľ ľudových piesní, žil v B.Š.

Buráš Karol
* / †
veterinárny lekár

Burdáts Ľudovít
* 26.8.1869 B.Š. / † 11.8.1916 Budapešť
asistent na Katedre mineralógie, geológie a paleontológie na Akadémii od 1.1.1894 - 31.8.1895

Bureš K.
* / †
predseda Krúžku rádioamatérov od 25.4.1927

Burian Hieroným
* / † 1601 Bytča
organár, v r. 1584 pôsobil v B.Š.

Burian Matej
* / † 1581 Kremnica
staval a opravoval organy v B.Š. v r. 1565 a 1581

Buzalka Michal
* 18.9.1885 Antol / † 7.12.1961 Tábor, pochovaný v Antole
cirkevný hodnostár, r.k. kňaz, v r. 1908 pôsobil v B.Š. ako katechéta, 15.5.1938 vysvätený v Ríme za biskupa. Narodil sa vo Svätom Antone katolícky kňaz a titulárny biskup MICHAL BUZALKA, ktorého v roku 1951 spolu s Jánom Vojtaššákom a Pavlom Petrom Gojdičom odsúdili na doživotné väzenie. V roku 1960 bol amnestovaný. Zomrel 7.12.1961.

Buzalka Štefan
* 24.9.1921 B.Š. / † 27.2.1987 B.Š.
archivár, prešiel funkciou archivára, vedúceho oddelenia a zástupcu riaditeľa, vypracoval 10 archívnych pomôcok, v historickom výskume sa venoval problematike vývoja správy komorských lesov, ako dôchodca sa aktívne venoval rezbárstvu

Bytčiansky (Bittsánszky) Eduard
* 7.3.1832 Žilina / † 1902 asi Baia Mare, Rumunsko
banský a hutnícky odborník, v r. 1858 - 1867 pôsobil v B.Š. oblasti

Cabaník Ján
* / † 1944

Cajhán Ján
* / †
architekt a staviteľ, v r. 1906 vypracoval projekt na obnovu Starého zámku

Capovský Andrej
* 24.8.1740 Ústí nad Priehradou / †
lekár na Vindšachte od r. 1777, príslušník bernolákovského hnutia, člen Slovenského učeného tovaryšstva

Carda Jozef
* / †
riaditeľ Tabakovej továrne v r. 1931 - 1939

Čečetka Samuel
* 9.8.1818 B. Bystrica / † 22.10.1896 B. Bystrica
riaditeľ ev.lýcea a profesor dejepisu v r. 1851 - 1856

Cember Juraj
* 1692 B. Bystrica / †
barokový spisovateľ

Cengel Jozef
* 11.5.1896 Pucov / †
hutnícky inžinier, prevádzkový inžinier v závode Hura od r. 1946

Cerendel Juraj
* / †
richtár a komorovský gróf (1479)

Čerňanský (Czernyanszky) Ján
* 5.4.1741 Súľov / † 4.3.1785 B. Štiavnica
cirkevný spisovateľ, od r. 1770 alebo 1776 v B.Š. superintendant banského okolia

Černý Bedřich
* / †
lesný správca školského polesia Št. Vyššej školy lesníckej v Kysihýbli, člen spolku na podporu chudobných študujúcich

Černý Jaroslav
* / †
stredoškolský učiteľ v Jevíčku, od r. 1929 na štátnom reálnom gymnáziu v B.Š.

Černý Maximilián
* / †
lesný inžinier, od r. 1923 profesor na Štátnej priemyselnej škole, 1925 preložený na priemyselnú školu v Karvinej

Červeň Andrej
* / †
vedúci pozemkovej knihy pri Okresnom súde v 80. rokoch

Červeň Jozef
* / †
ľudový umelec, autor vkladačiek baní do fľaše a tzv. štufenwerkov - pohyblivých modelov baní, uchovávaných v zbierkach SBM

Červenák Benjamin Pravoslav
* / †

Charvát Jaroslav
* 28.4.1898 Olomouc / † 30.11.1962 B.Š.
inžinier, prednášal na štátnej vyššej lesníckej škole botaniku a pestovanie lesov od r. 1951

Chlumecký Václav (pseudonym Enšpenger) († Cintorín Frauenberg)
* 30.12.1861 Skuteč / † 30.9.1944 B.Š.
do B.Š. prišiel pred vypuknutím SNP, zaoberal sa jazykovedou, zostavil niekoľko matematických rébusov a hlavolamov, napísal fantastický román Profesor Šiltao - satiru na pomery v ČSR, prekladal revolučné hry z češtiny, zostavil a vydal zborník robotníckych piesní

Chovan Jozef
* 11.5.1911 Antol / † 3.2.1987 Bratislava
akademický maliar, zaslúžilý umelec, profesor na VŠVU v Bratislave, od r. 1957, kde viedol úžitkovej grafiky až do r. 1979, ťažiskom jeho výtvarnej aktivity bola plagátová tvorba, v tejto disciplíne patrí k zakladateľským osobnostiam

Chrakovský O.
* / †
hlavý kantor (1926)

Chrien Eugen
* 8.11.1896 B.Š. / † 20.4.1956 Košice
maliar, venoval sa krajinomaľbe Tatier, ako notár vo Vyšnom Slavkove, potom pôsobil ako scénický výtvarník Štátneho divadla v Košiciach

Chrismar Otto - pozri Cséti Otto
* / †

Chudicius (Hudicius) Martin
* Zvolen / †
slovenský ev.kantor v B.Š. v r. 1625 - 1628