Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica
Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica

Osobnosti Banskej Štiavnice

Dosiahnuť významné postavenie mesta Banská Štiavnica nebola jednoduchá cesta. Nepodieľalo sa na tom len prírodné bohatstvo a ruda bohatá na drahé kovy. Na tomto postavení sa podieľali desiatky, stovky a tisíce jednotlivcov. Ľudí, ktorí dennodenne usilovne pracovali a obetovali svoj čas pre rozvoj mesta a okolia. Za celé roky sa v Banskej Štiavnici vystriedalo mnoho významných osobností. Niektorí sa tu narodili a prežili celý život, iní tu strávili len moment a zanechali tu čosi po sebe... Táto sekcia bola zaradená, aby sme nezabudli na ľudí, ktorí akýmkoľvek dielom tvorili a formovali históriu mesta Banská Štiavnica.

V súčasnej dobe sa zoznam neustále rozširuje. Uvítame vaše tipy na zaradenie ďalších mien a osobností s krátkou charakteristikou do zoznamu.

 


Clement Karol
* 15.5.1876 B.Š. / † 1935

Clement Vojtech
* 18.2.1874 B.Š. / † 6.7.1923 Zvolen
banský inžinier, asistent na Katedre všeobecných a železohutníckych strojov na Akadémii v r. 1895 - 1897, profesor Baníckej školy v r. 1897 - 1900

Coburg Ferdinand
* 26.2.1861 Viedeń / † 1948 Coburg, Nemecko
po roku 1918 majiteľ kaštieľa a obyvateľ Antola. A. Kmeť mu venoval herbár a Ferdinand mu na oplátku dva ilustrované zväzky knihy cestopisov s ďakovným listom

Coburg Ferdinand Filip
* 1844 / † 1921
potomok sasko-cobursko-gothajských kniežat, ženbou získal rozsiahle majetky, aj panstvo Čabraď a Sitno, tým aj Prenčov a Krnišov, kde úzko spolupracoval s A. Kmeťom. V r. 1879 podnikol s bratom Augustínom cestu do Brazílie, poznatky opísal vo viacerých knihách.

Coburg Ferdinand Juraj Augustín
* 28.3.1785 Coburg, Nemecko / † 27.8.1851 Viedeň
manžel poslednej potomkyne Koháryovcov Márie Antónie Gabriely

Coburg Filip Leopold Klement
* 19.7.1878 / †
posledný syn Ferdinanda Filipa Coburga a Lujzy, dcéry belgického kráľa Leopolda II.

Coburg Vojtech Ľudovít
* / †

Colloredo Jozef von
* / †
banský odborník, v r. 1778 - 1790 komorovský gróf a riaditeľ baníckej akadémie

Corvát Cyril
* / †
riaditeľ ev.ústavu (1943)

Corzan-Avendano Gabriel
/ †
stavebný a lesný inžinier

Costebadie Jean Grill
* / †
inšpektor ohňových strojov na Vindšachte

Cotel Ernest
* 23.4.1879 Salgotarján / † 8.11.1954 Budapešť
asistent na Katedre všeobecnej chémie na Akadémii v r. 1903 - 1904

Cressling Ján
* / †
krupinský farár

Crien Július
* 1878 B.Š. / † 1945 B.Š.
portrétista a fotograf architektúry a mestských vedút od zač. 20. stor. v B.Š. , jeho snímky získali pozornosť na výstavách, v jeho ateliéri sa vyučili mnohí známi fotografisti, medzi nimi František Hodoš. Prvý ateliér mal v záhradnom pavilóne na Očovského ulici, neskôr si adaptoval dom v centre mesta a na jeho poschodí mal druhý, moderne vybavený ateliér

Csáthy Arpán
* 2.11.1874 Debrecen / † 30.10.1897 Debrecen
železohutnícky inžinier, asistent na Katedre železohutníctva na Akadémii

Cseh Ľudovít
* 29.9.1840 Batina, Juhoslávia / † 10.4.1908 B.Š.
banský inžinier, geológ, docent na Katedre banských a hutníckych strojov a stavebníctva, lektor na Katedre mineralógie, geológie a paleontológie, zhromaždil množstvo zbierok, zaslúžil sa o založenie Štátneho banského múzea B.Š. v r. 1927

Csepcsémyi Gabriel
* Jáger / 5.2.1841 Bratislava

Cserey Adolf
* 28.10.1851 Banská Bystrica / † 28.7.1928 Budapešť
botanik, entomológ, profesor a kustód prírodovedeckých zbierok na ev.lýcea v r. 1885 - 1893, botanicky skúmal okolie B. Štiavnice a opísal výskyt tunajších druhov

Csermely Štefan - pozri Woditska Štefan
* / †

Cseryansky Ján
* / †
superintendant a ev.farár v B.Š.

Cséti (Chrismár) Otto
* 1836 Budapešť / † 9.8.1906 Lučivná
banský inžinier, autor početných štúdií a učebníc banského meračstva, konštruktér, profesor Katedry banského meračstva a geodézie na Akadémii. Založil a úspešne rozvíjal náuku o banskom meračstve, zostrojil viacero meračských prístrojov a pomôcok.

Cséti Robert
* 18.12.1872 B.Š. / † 17.4.1933 Budapešť
železohutnícky inžinier , asistent na Katedre staviteľstva na Akadémii, syn O. Csétiho, menovaný do šľachtického stavu s prímením "Verbói"

Csia Ignác
* 19.4.1857 Csófalva, Maďarsko / † 26.9.1929 Szentendre, Maďarsko
banský inžinier, asistent na Katedre baníctva a úpravníctva na Akadémii, autor učebnice banského meračstva

Csiby Vavrinec
* 6.8.1849 Ditrau, Rumunsko / † 23.3.1903 B.Š.
lesný odborník, profesor lesnej ťažby, poľovníctva a priemyselnej výroby na Akadémii v r. 1895 - 1903

Csik Imrich
* 1857 Velike Berezno, Ukrajina / † 1.4.1925 Budapešť
lesný inžinier, asistent na Katedre úpravy lesov na Akadémii v r. 1881 - 1883

Cubiculárius-Kammerknecht Ulrich
* / †
banský senior a ev.farár v B.Š. v r. 1556

Curter Ignác
* 12.8.1812 Leoben, Rakúsko / † 1.4.1893 Viedeň
chemik, docent na Katedre hutníctva a chémie v r. 1850, profesor v r. 1856 - 1868 na Akadémii, vynálezca benzínovej banskej lampy, tzv. Curterovej lampy

Cutigius Martin
* / †
lekár (1602)

Cwittinger Dávid
*cca 1673 - 1676 B.Š. / † 18.3.1743 B.Š.
bibliograf, základné vzdelanie získal v B.Š., prvý literárny historik v Uhorsku

Czauczik J.
* / †
maliar, pôsobil na Spiši v prvej polovici 19. stor., autor obrazu sv. Ondreja a portrétov hlavných komorských grófov

Czeke Ondrej
* / †
riaditeľ Tabakovej továrne v r. 1915 - 1919

Cziczka Alexander
* 7.2.1848 B.Š. / † 1.10.1928 Levice
cirkevný hudobník a dirigent, organizátor hudobného života v B.Š.

Cziczková Angela
* 28.4.1888 B.Š. / † 15.2.1973 Levice
hudobná skladateľka, klavírna pedagogička, učiteľka hudby

Czobor Ladislav
* 16.9.1850 Hrkovce / † 11.5.1942 Budapešť
organizátor záhradníctva, poslanec Uhorského snemu za B.Š. v r. 1911 - 1918

Dahms Richard
* / † 30.12.1925 B.Š.
naddolný ostrihomsko-šašvárskej uhoľnej úč.spol., svokor Aug. Joergesa

Dallos Jozef
* 1862 / † 1919

Damborský Ján
* 1880 / † 1932
stredoškolský profesor, jazykovedec a archivár, je autorom slovenskej mluvnice

Daniel Ján
* / †
richtár (1594)

Daniš František Xaver
* 24.10.1796 B.Š. / † 1.4.1849 Čadca
prekladateľ, pôsobil ako kaplán vo V. Rovnom a ako farár v Zákopčí, Turzovke a Čadci

Daubner Ján Aloiz
* 16.7.1856 B.Š. / † 9.8.1909 Trnava
cirkevný spisovateľ a redaktor náboženského časopisu Posol

Daučík Karol
* / †
chemický inžinier, profesor technológie a analytiky na Strednej priemyselnej škole chemickej v r. 1950 - 1953

Daxner Samo, Judr.
* 4.5.1856 B.Š. / † 27.4.1949 Tisovec
župan, poslanec NZ, advokát, pôsobil v Tisovci

De la Haye Luis
* / † 25.4.1743
konštruktér, r. 1740 sa v B.Š. spomína tzv. De la Haysche Feuermaschin a r. 1741 postavil medzi 1. a 2. erárnou stupou tzv. "Hydrometalischen Machin",toto zariadenie malo zachytávať zlato a striebro zo stupových kalov

Debnárik Rudolf
* 26.12.1908 Hodruša / † 20.11.1971 Trnava
dramatik, absolvoval učiteľský ústav v B.Š., učiteľ v B. Studenci a Štefultove, potom člen činohry Divadla J.G.Tajovského vo Zvolene, riaditeľ Dedinského divadla v Bratislave, Krajového divadla a Stálej scény v Trnave

Decker Rajmund
* / †
predstavený jezuitov a bývalý spovedný otec kráľa Leopolda I., vymohol si od neho v r. 1668 dekrét, ktorým veľký evanjelický chrám nemecký s veľkým majetkom bol pridelený katolíkom

Degen Arpád
* 31.3.1866 Bratislava / † 30.3.1934 Budapešť
botanik, profesor na Katedre botaniky na Baníckej a lesníckej akadémii, r. 1902 založil a redigoval Magyar Botanikai Lapok

Delhányi Žigmund
* 27.9.1857 Szarvas, Juhoslávia / † 22.5.1902 Budapešť
banský inžinier

Delius Christoph Traugott
* 1728 Wallhausen, Nemecko / † 21.1.1779 Florencia, Taliansko
banský odborník, profesor baníctva na Akadémii od 1770 do 1772, autor učebnice baníctva Úvod do baníckeho umenia (Viedeň 1773), ktorú odborníci pokladajú za priekopnícke dielo pre vedecké skúmanie a prvú učebnicu vôbec, ktorá bola vydaná výlučne pre akademické vyučovanie. Takmer 1000 stranovú učebnicu vydali aj vo francúzštine v r. 1778 a v r. 1805 vyšlo jej druhé vydanie

Demian Ján
* 1714, Poniky / † 4.4.1770 B.Š.
cirkevný historik, spisovateľ, ev.farár, autor príležitostnej kázne na počesť Jozefa II., v rukopise zanechal dejiny ev.cirkvi v B.Š.

Dénes Aladár
* 1877 /
banský lekár

Dénes Zoltán
* 5.9.1886 Kemence, Maďarsko / †
lesný inžinier, asistent na Katedre lesnej ťažby a poľovníctva na Akadémii v r. 1910 - 1916

Dérer Michal
* 18.1.1847 Háj / † 22.10.1915 Budapešť
metrológ, hutník, asistent na Katedre železohutníctva na Akadémii v r. 1872 - 1873, potom profesor na Baníckej škole v r. 1873 - 1882.Vydal učebnicu analytickej chémie pre Banícku školu

Detrich
* / †
zlatník, v 14. st. žil v B.Š., v starých účtovných knihách mesta sa jeho meno objavuje r. 1365

Dietrichstein Dismas František
* 3.2.1744 Graz, Rakúsko / † 1818, Graz, Rakúsko
banský odborník, autor kresieb Deliusoej učebnice baníctva

Dietrichstein Gabriel
* 27.1.1594 / †
hlavný komorský gróf v r. 1633 - 1635 (1650)?

Dietz Alexander
* / †
lesný inžinier, profesor na Katedre botaniky na Baníckej a lesníckej akadémii v r. 1879 - 1880

Dinter Oskar
* / †
banský inžinier, prvý riaditeľ Vyššej priemyselnej školy baníckej od 1951 - 1955

Divald ( Berencsi) Adolf
* 1.6.1828 B.Š. / † 12.11.1891 Szombathely, Maďarsko
lesný inžinier, redaktor, člen UAV od r. 1851 pôsobil ako lesný adjutant u Coburgovcov na Muráni, potom v službách banského eráru v B.Š., v r. 1862 založil s K. Wágnerom celouhorský lesnícky časopis Erdészeti Lapok, spoluautor uhorského lesného zákona, autor početných odborných prác a štúdií

Divald Ferdinand Ján
* asi 1787 / † 1845 B.Š.
lesný inžinier, pôsobil od r. 1837 lesmajster kráľovskej komory

Divald Jozef
* 21.3.1827 B.Š. / † 31.12.1879 B.Š.
historik, finančný radca, banský inžinier, prednosta bšt. banskej účtárne, od r. 1846 na Akadémii a od r. 1871 na Ministerstve financií v Budapešti.

Divald Karol
* 1.11.1830 B.Š. / † 7.11.1897 Prešov
fotograf, lekárnik, priekopník fotografie, pôsobil ako lekárnik v Bardejove, od r. 1873 majiteľ fotografického ateliéru v Budapešti a Bardejove, v r. 1878 založil v Prešove svetlotlačiareň. Viac na: https://muzeumtatry.sk

Dobeš H.
* / †
profesor gymnázia, r. 1926

Dobrjanskij Adolf Ivanovič
* 1817 Rudlov / † 13.3.1901 Innsbruck, Rakúsko
politik, poslanec uhorského snemu, po absolvovaní Baníckej a Lesníckej akadémie sa v r. 1840 stal banským úradníkom na Vinsšachte, r. 1848 kandidoval do uhorského snemu. Na jeho návrh postavili vodnostĺpcový stroj na 17. obzore šachty Siglisberg, uvedený do prevádzky bol 2.4.1845.

Dobrovič Ján
* Baďan / † 14.8.1831 Ladzany
kňaz, korektor, pôsobil ako ev.farár v Malých Zlievciach, Maškovej a Zvolene

Dobrovits Michal
* / †
stavebný inžinier, hlavný mestský merač

Dobšinský Pavel
16.3.1828 Slavošovce / † 22.10.1885 Driečany
folklorista, redaktor, básnik, prekladateľ, ev.farár, v r. 1858 - 1860 kaplán v B.Š. a zároveň profesor reči slovenskej a literatúry do r. 1861. Pod jeho redakciou vyšiel 5.mája 1860 v B.Š. časopis Sokol, vychádzal 3x mesačne, 15.10.1861 však pod vplyvom politického tlaku zanikol

Doležal Eduard Alexander
* 26.11.1830 Modra / † 15.2.1893 Budapešť
náboženský spisovateľ, pôsobil na ev.lýceu v r. 1855 - 1858

Dologh Ján
* 21.11.1829 Prenčov / † 25.1.1900 B.Š.
banský inžinier

Domokos Jozef
* / †
asistent na Katedre deskriptívnej geometrie a stavebníctva na Akadémii od 25.10.1878 - 30.7.1880

Donát Ján
* / †
cisársky vojak Salmovho pluku, r. 1684 sa ponúkol upraviť piestové čerpadlá, vyhotovil však šliapacie koleso, ktoré prostredníctvom dvoch ozubených kolies poháňalo piestové čerpadlá. Takéto zariadenie postavil aj namiesto konského gápľa.

Doppler Kristián
* 29.11.1803 Salzburg, Rakúsko / † 17.3.1853 Venezia, Taliansko
matematik, fyzik, profesor na Katedre matematiky, fyziky a mechaniky na Akadémii od 9.9.1848 do 12.2.1849

Dór Baltazár
* / †
zlatník, koncom 17. stor. pôsobil v B.Š. a r. 1690 bol cechmajstrom bšt. cechu zlatníckeho

Draskóczy František
* / †
majiteľ chemickej čistiarne v B.Š.

Drevenyak František Xaver
* 1751 šaštín-Stráže / † 18.12.1818 B.Š.
banský odborník, vrchný inšpektor v Smolníku, komorský gróf a riaditeľ Akadémie od 26.9.1816 do 18.12.1818. Jeho vynikajúcu mineralogickú zbierku po jeho smrti odkúpil J. Jónás pre Národné múzeum v Pešti.

Drexler Anton
* 13.6.1908 Cleveland, USA / †
akademický sochár, v r. 1935 - 1951 profesor Učebnej dielne na spracovanie dreva priŠt. Priemyselnej škole chemickej. Vypracoval návrh na pomník A. Kmeťa, ktorý získal druhú cenu, v r. 1951 vyhotovil bustu J. Augustu a v r. 1971 pomník A. Sládkoviča v botanickej záhrade

Dubovský Jakub
* / †
slovenský ev.kazateľ v B.Š., od r. 1596 riaditeľ ev.lýcea

Dubovský Martin
* Žilina / † 1oča.8.1772 Lev
veršovník, redaktor ev.školy v B.Š. v r. 1704 - 1707

Dúbravský František
* / †
strojník v banskom podniku

Duda Jozef
* / †
inžinier, riaditeľ Št. vyššej lesníckej školy od r. 1933, prednášal predmet lesná ťažba, odišiel v r. 1939

Duračinský Jozef
07.05.1913 (Ferčekovce) / 23.03.1995 (Žilina)
riaditeľ Tabakovej továrne v r. 1952 - 1960

Ďurček Andrej Boleslav
* 9.12.1816 Jelšava / † 17.7.1878 Trnava
farár, autor prác s náboženskou tematikou, od r. 1864 pôsobil ako farár v Teplej, dnes Podhorie

Ďurdiak Ignác
* / †
r. - kat.farár v Hodruši do 31.8.1928

Ďurjan Štefan
* / †
právnik

Dušinský Jozef
* 1861 / †
banský lekár na Štefultove

Dutko Ján
* / † 24.8.1930 B.Š.
právnik, okresný sudca

Dvorzsak Henrich
* 26.3.1873 / †
banský inžinier, stupový dozorca, zodpovedný vedúci štôlne Schöpfer v Hodruši, potom prednosta Št. banského riaditeľstva v Kremnici

Džbánek Karol
* / †
banský inžinier

Eberhard Matej
*Jihlava / † 28.7.1580 B.Š.
náboženský spisovateľ, cirkevný hodnostár, senior stredoslovenských banských miest

Eder František Xaver
* 1.9.1727 B.Š. / † 17.4.1773 B. Bystrica
jezuita, 16-ročný vstúpil do jezuitského rádu v Trnave, roku 1749 odišiel ako vierozvest do Peru, kde pôsobil medzi indiánmi do r. 1769, po návrate bol ev.farárom v B. Bystrici , napísal zemepis Peru

Eder Juraj
* 19.11.1739 Graz, Rakúsko / † 1788 B.Š.
montanista, prof. jezuitského gymnázia v B.Š., kde vyučoval metalurgiu

Eder Šimon ml.
* / † po 19.12.1555 Olomouc
banský podnikateľ, prvýkrát spomínaný r. 1537 ako majiteľ domu v B.Š. s tromi podieľnikmi, člen mestskej rady,postupne získaval podiely v ďalších baniach, r. 1543 si prenajal kutacie práce na šachte Weiden, obdržal prepôžičku na štôlňu Hoffer na Bankách a na dedičnú štôlňu na Rozgrunde, ktorú vlastným nákladom vyrazil, krátko na to získal podiely na kutacích prácach na Fuchsenlochu (medzi Vindšachtou a Hornou Rovňou), r. 1544 stíhaný za nelegálny obchod so striebrom, bol však omilostený, r. 1545 odkúpil veľké panstvo na Morave, r. 1548 sa vrátil do B.Š., stal sa podkomorským grófom, r. 155 najúspešnejší štiavnický podnikateľ, r. 1551 sa vrátil na Moravu

Eder Šimon st.
/ okolo r.1543 B.Š.
banský podnikateľ, 20.7.1499 obdržal od richtáramestskej rady a banského majstra prepôžičku na dedičnú štvôlňu na lokalite Eisenstein priRummeli v okolí Hodruše, kde predtým pracovali mešťania z B. Bystrice

Eder Vavrinec
* / † po r. 1592
banský podnikateľ, (syn Šimona ml.),dedič banských podielov spolu s bratom Vítom, r. 1550 navštívil štiavnické bane a dal na ich obnovu veľkú finančnú čiastku, postupne získal v ťažiarstve jedno z rozhodujúcich postavení

Eder Vít
* / † 21.5.1572
banský podnikateľ, brat Vavrinca, dedič banských podielov, člen mestskej rady, r. 1520 - 1524 viedol úrad podkomorského grófa

Ederová Anna
* / † jeseň 1564
manželka Šimona ml., dedička banský podielov

Edko Wagner
5.8.1945 Banská Štiavnica / 7.11.2018 Banská Štiavnica
Štiavničan dušou i telom. Pre mnohých Štiavničanov i návštevníkov (aj študentov) bol za uplynulých viac, ako 70 rokov takou "osobnosťou" starovekej Striebornej Štiavnice, ako kedysi Nácko Styavnycký. Roland Wagner / bratranec

Egger Juraj
* / †
komorský gróf ( 1594)

Egidius
* / †
zlatník, žil v B.Š. v 14. storočí, jeho meno sa uvádza často v r. 1378 - 1388 v účtovných knihách mesta

Eisele Gustáv
* 9.6.1861 B.Š. / † 13.12.1911 Ózd, Maďarsko
banský inžinier, pôsobil v Železníku, Rožňave a Ózde, podieľal sa na vydaní monografie Gemerskej a Boršodskej župy, kde spracoval časť o baníctve

Elsholtz Joachim
* 13. - 17. stor. / †
medailár, od r. 1579 pomocník, od r. 1580 rezač želiez, od r. 1598 v novej mincovni v B.Š. po jej zrušení v Kremnici