Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica

Osobnosti Banskej Štiavnice

Pittner Tivadar
* 1898 B.Š. / †
spisovateľ

Pituk Jozef Viktorián
* 18.2.1906 B.Š. / † Budapešť
akademický maliar, študoval v Budapešti, portrétista, krajinár, zaujímavé sú jeho pohľady na B.Š., najmä medirytiny pohľadov na dominanty mesta. Jeho história, okolitá príroda či obyvatelia sa trvale prezentovali v jeho diele

Pivarči Štefan
* 7. 8.1915 Podsitnianska / † 12.11.1989 B.Š.
rezbár, pracoval v rezbárskej dielni Františka Ilčíka v Štiavnických Baniach a v rezbárskej dielni Jána Šulca v Štefultove, v r. 1941 na pozvanie akad. sochára K. Drexlera nastúpil pracovať do novootvoreného umeleckého družstva Umena v B.Š., kde v r. 1944 skončila jeho rezbárska dráha. Potom pracoval na meračskom oddelení Rudných baní, n.p. ako samostatný kartograf. Rezbárstvu sa venoval už len vo voľnom čase, známe sú jeho postavy baníkov v rôznych pracovných pozíciách, motívy starých banských prác a upomienkové predmety

Plachý Ondrej
* 18.1.1775 Zemiansky Vrbovok / † 7.10.1810 Nové Mesto nad Váhom
náboženský spisovateľ, pôsobil ako konrektor ev. lýcea v r. 1781 - 1782

Placskó Štefan
* 12.8.1806 Pukanec / † 7.9.1855 Sarvas, Maďarsko
náboženský spisovateľ, cirkevný hodnostár, pôsobil ako kaplán a superintendant u Seberiniho do r. 1836

Platzer Eugen
* 14.9.1824 B.Š. / † 24.11.1902 B.Š.
inžinier, od r. 1850 pôsobil ako súkromný dozorca štôlne Starý Anton vo Vyhniach, v r. 1870 - 1881 ako zástupca správcu Banského úradu na Vindšachte. Bol poverený hlavným dozorom nad vŕtacími a trhacími prácami pri razení Dedičnej štôlne cisára Jozefa II. Podal návrh na zvýšenie výkonu parného stroja na šachte Leopold na Vindšachte a zvýšenie výťažnosti stupnej rudy, potom pôsobil ako správca v Kremnici, publikoval početné štúdie z baníctva a hutníctva

Plecháč Miroslav
* / †
doktor prírodných vied, profesor št. reálneho gymnázia (1929), predtým pôsobil v Plzni

Plotényi Gejza
* 15.9.1881 Beaumenoir, Francúzsko / † 29.12.1923 Miskolc, Maďarsko
banský inžinier, asistent na vysokej škole v r. 1908 - 1909

Poda Mikuláš
* 4.10.1723 Viedeň / † 29.4.1798 Viedeň
matematik, profesor na Katedre matematiky, mechaniky a hydrauliky v r. 1765 - 1771, na katedre vybudoval fyzikálno - matematické zbierky, akademickú knižnicu a dal zhotoviť modely banských, najmä Hellových strojov, vydal tri učebnice - opis atmosférického stroja J. K. Hella (1770), príručku o banských strojoch (1771) a o konských gápľoch (1773)

Podkin Boris
* / †
banský inžinier Štátneho banského riaditeľstva od r. 1940

Podmanický Karol
* 1772 Azód, Maďarsko / † 21.9.1833 Budapešť
assesor Hlavného komorskogrófskeho úradu, autor prvého plánu geognostických výskumov dolnouhorskej banskej oblasti, vlastnil bohatú zbierku minerálov, člen Mineralogickej spoločnosti v Jene

Pohl Jozef
* / †
bývalý bšt. fajkársky majster, v r.1926 obyvateľ v Nemciach

Pohl Michal
* 15.8.1705 Gotthard, Rakúsko / † 17.3.1778 Ács, Maďarsko
cirkevný hodnostár, pôsobil v B.Š. ako farár nemeckej a slovenskej cirkvi v r. 1741 - 1756, senior, od r. 1767 superintendant banského dištriktu do r. 1771, na žiadosť jezuitov bol násilne odstránený a až do r. 1756, keď bol na zákrok protestantských šľachticov omilostený, žil na svojom majetku v obci Bory pri Santovke, potom pôsobil v Ácsi, založil základinu 12.000 zlatých pre podporu na štúdiách na nemeckých univerzitách

Pohl Samuel
* / †
výrobca fajok v 19.storočí

Pokorný Ferdinand
* / †
notár mesta B.Š., 1924 zvolený na zakladajúcej schôdzi za predsedu Okresného združenia zboru obecných a obvodných notárov

Polák Peter
* / †
banský inžinier, riaditeľ Štátneho banského riaditeľstva v r. 1946

Polan Juraj
* / †
mestský notár (1596)

Polan Juraj
* / †
mestský notár

Polgár Karol
1882 Viedeň / †
hutnícky inžinier, asistent na Katedre náuky o strojoch I ( všeobecné a železohutnícke stroje) na vysokej škole v r. 1908 - 1913)

Poliak František
28.9.1872 B.Š. / † 28.11.1933 Levice
senátor, technický pracovník

Ponner Ján
31.3.1881 Marmarossziget, Maďarsko / †
asistent na Katedre kovohutníctva na vysokej škole

Porubský Samuel
* 27.9.1824 / † 17.4.1896 B.Š.
banský radca

Pösch Adolf Gejza
* 31.5.1881 B.Š. / † 6.9.1935 Budapešť
hutnícky inžinier, pôsobil v Rumunsku, v mincovni v Kremnici v r. 1917 - 1919 a v Budapešti, spoluzakladateľ a dlhoročný predseda Spolku Štiavničanov v Budapešti

Pöschl Eduard
* 11.5.1820 Viedeň / † 29.11.1898 Budapešť
suplujúci profesor v r. 1850 - 1855, riadny profesor civilného staviteľstva v r. 1856 - 1866, profesor na Katedre banských a hutníckych strojov a stavebníctva v r. 1866 - 1872, profesor banského strojníctva a staviteľstva na Akadémii v r. 1866 - 1872, profesor deskriptívnej geometrie a kreslenia v r. 1872 - 1887 na Akadémii, rektor akadémie v r. 1873 - 1876, zaoberal sa matematickými výpočtami vodnočerpacích Wattových parných strojov a vŕtacích strojov s pohonom na stlačený vzduch a kompresorov, hudobný umelec - flautista

Pöschl Imrich
* 25.11.1871 B.Š. / † 4.3.1963 Budapešť
strojný inžinier, profesor budapeštianskej techniky

Pöschl Viliam
* 1866 / † 1919

Pošepný František
* 30.3.1836 Jilemnice, Čechy / † 27.3.1895 Viedeň
geológ, pôsobil v B.Š. ako banský geológ pre Uhorsko v r. 1872 - 1874

Pospíšil Rudolf
* / †
okresný náčelník od 18.6.1924 (v tej istej funkcii pôsobil predtým v Brezne)

Potter Izák
* 1690 Anglicko / † 18.2.1735 Štiavnické Bane
anglický mechanik, staviteľ prvých ohňových strojov na Slovensku, od jesene 1732 do januára 1734 postavil dva ohňové vodnočerpacie stroje při šachte Jozef na Vindšachte, v júni 1734 začal stavbu dvoch ohňových strojov na čerpanie banských vôd pri šachte Magdaléna, ale stavbu týchto strojov už nedokončil, lebo v decembri 1734 vážne ochorel a 18.2.1735 zomrel na Vindšachte, kde aj býval

Pribylla Andrej
* Vyhne / † 10.7.1835 Vyhne
správca Hornej Biberovej štôlne na Vindšachte v r. 1786 - 1792, profesor matematiky, fyziky a mechaniky, praktického baníctva a banského práva na Akadémii v r. 1791 - 1798, autor banských máp

Privický Adam
* / †
mäsiar a mešťan v Hodruši, národovec, organizátor divadelných hier, rečník a ľudový veršovník, organizoval prechádzky na Sitno

Priwiczky Samuel
* 6.7.1777 / †

Probstner Alfréd
* 2.9.1857 Levoča / †
hutnícky inžinier, asistent profesora A. Kerpelyho na Katedre hutníctva a výroby železa na Akadémii v r. 1879 - 1880

Protopopov Sergej
* 15.7.1895 Valujki, Rusko / † 13.7.1976 B.Š.
akademický maliar, umelecký fotograf, dokumentarista, pôsobil v školskom polesí v Kysihýbli, neskôr ako asistent na Št. vyššej lesníckej škole, od r. 1932 si otvoril vlastný fotoateliér, neskôr pracoval ako podnikový fotograf pri Krajskom osvetovom ústave v B. Bystrici. Venoval sa propagácii prírodných krás okolia B.Š., fotodokumentácii baníckej práce, stavby Trate mládeže, usporiadal viacero výstav

Prugberger Jozef
* 16.5.1818 Baia Mare, Rumunsko / † 25.8.1889 Karva, Maďarsko
banský inžinier, zaslúžil sa o rozvoj bšt. baníctva, v B.Š. pôsobil od r. 1848 ako vedúci banskej prevádzky na šachte Štefan na Podsitnianskej, r. 1850 prepustený zo štátnych služieb. Vtedy prevzal bane Jána Jozefa Geramba (z tejto rodiny pochádzala jeho matka)a to štôlňu Schöpfer, ktorá bola v prevádzkovom stave a ktorú zachránil svojou aktivitou od úpadku a za krátky čas jej dal základy. R. 1855 bol menovaný predsedom spolku dolnouhorských samostatných baní a hút. Túto funkciu zastával do r. 1868, kedy odišiel z B.Š. Bol členom viacerých spolkov a čestným občanom mesta, r. 1861 zvolený za krajinského poslanca B.Š. a B. Belej. Dostal šľachtický titul s predikátom "Karvai"

Průša
* / †
doktor, profesor fyziky na gymnáziu, z jeho podnetu sa v budovách bývalej vysokej školy zriadila chemická škola

Pschick Ignác
* / †
fotograf v B.Š. v poslednej tretine 19. stor., mal ateliér na Windschachterstrasse 61

Ptáček Václav
* / †
profesor na ev. učiteľskom ústave r. 1921, založil dramatický odbor z Veselého krúžku soc.-dem. strany, ktorý sa v r. 1922 pretvoril na Ochotnícky a vzdelávací krúžok Sitno, v r. 1921 - 1924 režíroval divadelné hry a sám hrával divadlo, jeho zásluhou sa z divadelných ochotníkov Sitno vytvoril stály dramatický súbor

Puchner Anton
* 11.11.1779 B.Š. / † 28.12.1852 Viedeň
poľný maršal, majiteľ pluku arcikniežaťa Karola, v B.Š. sa zaujímal o prírodné vedy a spolupracoval s prírodovedcami akadémie i banským lekárom J. J. Hoffingerom

Puskás Jozef
* / †
asistent na Katedre strojníctva na Akadémii v r. 1881 - 1883

Pyrker Ambróz
* 1806 B.Š. / †
kanonik, profesor

Radig
* / †
banský správca šachty František (1866)

Radlinský Andrej
* 8.7.1817 Dolný Kubín / † 26.4.1879 Kúty
kaplán na Štefultove v r. 1842, v B.Š. v r. 1843 - 1849, v r. 1848 vydal I.Zv. Pokladov kazateľského rečníctva, spoluzakladateľ ženského spolku, nedeľnej školy, sporiteľne, spolku miernosti, slovenského ochotníckeho divadla a Slovenskej besedy

Rafanides Karol
* 2.4.1814 Horné Rykynčice / † 8.1.1886 Veľký Krtíš
hudobný skladateľ, kaplán v B.Š. v r. 1843

Rainhart (Reinhardus) Martin
* B.Š. / † 1612 Hodruša-Hámre
gemerský superintendant, náboženský spisovateľ (16. stor.), učiteľ v B.Š. v r. 1587 - 1589 a v r. 1595 - 1602, v B. Belej v r. 1594, v Hodruši 1602

Rákayová Františka
* 9.11.1928 B.Š. / † 15.3.1994 B.Š.
fotografka v SBM v r. 1955 - 1982, desaťtisíce jej negatívov je trvale uložených vo foto archíve SBM a desiatky publikácií a stovky článkov sú ilustrované jej fotografiami

Rákócsy Samuel
* 7.12.1849 B.Š. / † 27.12.1911 Erzsébetfalva, Maďarsko
banský inžinier, autor banských máp, pomocný inšpektor stúp na Vindšachte v r. 1878 - 1881. pomocný banský inžinier na Meračskom úrade v r. 1881 - 1885 a pomocný inšpektor stúp a dočasný vedúci dozoru stúp v r. 1885 - 1892. Je autorom príručky praktického a banského meračstva, v ktorej opísal najnovšie meračské prístroje. Spracoval historickú štúdiu o ťažiarskom podniku bratov Gallesonovcov v šachte Ondrej pri B.Š.

Rakšány Dezider
* 9.7.1906 B.Š. / † 30.12.1981 Žiar nad Hronom
pedagóg, prekladateľ, diplomat, profesor cudzích jazykov na Strednej priemyselnej škole chemickej v r. 1952 - 1974

Rakšány Samuel
* 17. 3.1876 Pukanec / † B.Š.
regionalista, suplent v r. 1903 - 1904, profesor matematiky a fyziky aj slovenčiny na ev. lyceálnom gymnáziu v r. 1904 - 1919, súčasne správca fyzikálnych a matematických na Štátnom reálnom A. Kmeťa v r. 1919 - 1932, na základe archívneho štúdia spracoval históriu bšt. ev.škôl a monografiu z kultúrnych dejín B.Š.

Rappensberger Jozef
* 1815 / † 1898

Rappensberger Viliam
* 14.9.1848 B. Belá / † 14.10.1918 B.Š.
radca rádu piaristického, cestovateľ, historik, publicista, rodák zo štôlni Juraj z baníckej rodiny, študoval v B.Š., Nitre a Váci, učiteľ prírodopisu a chémie, profesor a riaditeľ piaristického gymnázia v B.Š.. Autor populárno-náučných cestopisov po Európe, Ázii, Afrike.

Rauch Franz
* / †
výrobca fajok v 19. stor.

Rauchberger Jozef
* 11.2.1855 Esztergom, Maďarsko / †
doktor, riaditeľ, piaristického gymnázia v r. 1905 - 1906 a v r. 1917 - 1919

Rautek W.
* / †
fotograf v B.Š. od konca 60.rokov 19.stor., zameral sa na dámsky a rodinný portrét, používal aj kolorovanie, v r. 1868 otvoril "fotografický umelecký ústav", ktorý pracoval ešte začiatkom 20. storočia

Reguly Zoltán
* 13.9.1939 Štiavnické Bane / † 19.2.1952 Budapešť
strojný inžinier v továrni Ganz v Budapešti, autor odborných štúdií

Rehorovský Ľudovít
* / †
maliar, banícky a lesnícky praktikant

Reichenhaller Koloman
* 16.3.1852 Budapešť / † 16.4.1919 Budapešť
asistent na Katedre všeobecnej chémie na Akadémii v r. 1872 - 1874

Reichetzer František
* 3.3.1770 Viedeň / † okolo 1835 Viedeň
banský odborník, docent matematiky, mechaniky, banských vied a geognózie na Katedre matematiky a mechaniky na Akadémii v r. 1805 - 1809, profesor na Katedre baníctva, banského meračstva a banského strojníctva v r. 1809 - 1812. V r. 1812 vydal vo Viedni dôležitú a na Akadémii prvú učebnicu náuky o horninách podľa A.G.Wernera pod názvom "Anleitung zur Geognosie", jej druhé vydanie vyšlo v r. 1820. Zaslúžil sa o rozvoj Mineralogickej spoločnosti v Jene. Zostavil bohatú mineralogickú a geognostickú zbierku v počte cca 3500 kusov

Reif Emil
* / †
obchodník so starožitnosťami v objekte dnešnej galérie, od ktorého boli zakúpené viaceré zbierky banského múzea

Reinhardt Leonard
* / †
asistent na Katedre deskriptívnej geometrie a staviteľstva na Akadémii v r. 1856 - 1865

Reinhart L.
* / †
fotograf v B.Š. v poslednej štvrtine 19. stor., mal spoločný ateliér s W. Rautekom

Reinschner Matej
* / †
spolupracoval pri stavbe parných stúp pri šachte Karol na Vindšachte v r. 1826 - 1827

Reitz Fridrich
* 14.4.1810 Viedeň / † 15.8.1883 Budapešť
geológ, montanista, (pôsobil v B.Š.)

Reitzner Ján
* 1824 / † 1891 Štiavnické Bane
banský inžinier na Banskom úrade na Vindšachte

Reitzner Karol
* 1821 / † 24.2.1892

Reitzner Maximilián
* 12.10.1845 Štiavnické Bane / †
ministerský radca, banský inžinier, asistent na Katedre kovohutníctva na Akadémii v r. 1872 - 1875, kontrolór Hutného úradu v B.Š. v r. 1875 - 1878, chemik bšt. banského obvodu v r. 1879 - 1881, prednosta Hutného úradu v r. 1881 - 1888, referent pre hutníctvo na banskom riaditeľstve v r. 1888 - 1891, v r. 1891 - 1911 bol prvým riaditeľom mincovne v Kremnici, v r. 1887 - 1891 bol prvým podpredsedom Spolku na podporu baníckej a hutníckej literatúry, zaslúžil sa o rozvoj hutníctva farebných kovov a hutníckych prevádzok v obvode Štátneho banského riaditeľstva

Rejtó (do r. 1884 Renner) Adolf
* / †
prírodovedec, uhorský kráľovský nadlesný, asistent na Katedre botaniky na Akadémii v r. 1880 - 1885, publikoval v časopise Erdészeti lapok

Remenyik Karol
* 1.4.1870 Rim. Brezovo / † 7.7.1908 Budapeť, pochovaný v B.Š.
banský inžinier, asistent na Katedre baníctva a úpravníctva na Akadémii v r. 1895 - 1896

Remenyik Ľudovít
* 1851 / † 1888

Renner Adolf pozri Rejtö Adolf
* / †

Rennert Július
* 21.3.1836 Staré Hory / † 21.5.1905 B.Š.
banský inžinier

Rennert Karol
* 1806 / † 1869

Rényi Rudolf
* 4.12.1827 Sklené Teplice / † 23.2.1899 Bratislava
literárny historik a dramatik, advokát

Reuss Matheus
* / † okolo r. 1559
banský podnikateľ, spoločník a právny zástupca Š. Edera spolu s J. Mülnerom v pol. 16.stor., v čase stagnácie a kríze v r. 1553 sa zadĺžil a V. Eder po jeho smrti v r. 1559 tvrdo vymáhal dlhy od jeho vdovy

Reutter Ulrich
* / †
bšt. waldbürger a richtár (3.12.1591 zosobášený s Annou Siceliovou, príbuznou dr. teológie Juraja Segnera, ktorý ich sobášil)

Révay Ján Nepomuk
* 30.5.1776 Mošovce / † 13.8.1840
hlavný komorský gróf a riaditeľ Baníckej Akadémie v r. 1819 - 1834

Réz (Richter) Gejza
* 7.4.1864 B.Š. / † 29.2.1936 Budapešť
banský inžinier, asistent na Katedre mineralógie, geológie a paleontológie v r. 1890 - 1891, profesor na Katedre baníctva a úpravníctva v r. 1904 - 1918 na Akadémii, posledný rektor vysokej školy v r. 1918 - 1919, po r. 1907 dekan Baníckej fakulty, autor dvojzväzkovej učebnice baníctva

Rezníček Ján
* / †
inžinier, pôsobil na Št. vyššej lesníckej škole od r. 1922, v r. 1926 vymenovaný za definitívneho profesora, vyučoval predmet lesnú ťažbu, odišiel v r. 1939

Rezníček Ján
* / †
kamenár (1923)

Richter Eduard
* / † 1912 B.Š.
mestský archivár, redaktor, pod pseudonymom Szentgyörgyi založil a redigoval noviny Selmeczbányai Hetilap, v r. 1895 - 1899, prvý kustód mestského múzea, v r. 1900 - 1912 sa zaslúžil o prestavbu Starého zámku, v ktorom sa nachádzalo múzeum. Podľa plánu prestavby vypracovaného L. Aignerom sa začalo s prácami na jar 1907. Jeho zásluhou patrilo múzeum medzi najusporiadanejšie na okolí. Za odmenu mu bola ponúknutá dvojtýždňová cesta do Mníchova, Lipska, Norimbergu a inde, aby sa oboznámil s činnosťou tamojších múzeí. Viedol archeologické výskumy na Starom meste v r. 1902, autor prvého katalógu zbierok Mestského múzea z r. 1900

Richter Emil
* / † 16.9.1924 B.Š., pochovaný v Trnave
štátny veterinárny radca

Richter Gejza pozri Réz Gejza
* / †

Richter Gustáv
* 12.7.1825 B.Š. / † 4.2.1902 B.Š.
banský inžinier, pracovník Vrchného strojného a stavebného úradu na Vindšachte v r. 1854 - 1856, zástupca vedúceho šachty Ferdinand do r. 1866, zástupca účtovníka na Banskom úrade a banský úradník na Vindšachte do r. 1892, banský merač na Vindšachte od r. 1866, vedúci profesor Baníckej školy v r. 1882 - 1890, konštruktér vŕtacích strojov a stojanov spolu s E. Brozsmannom

Richter Ján Jozef
* 1724 / †
hudobný skladateľ, zbormajster a organista v nemeckom r. kat. kostole v polovici 18.stor., reprezentant a šíriteľ barokovej chrámovej hudby. V r. 1753 venoval farskému kostolu svoje litánie. Tieto sa zachovali v zbierke jeho odpisov diel domácich a cudzích skladateľov

Richter Jozef
* ? / † 1748 B.Š.
historik, banský podnikateľ (18.stor.), zaoberal sa dejinami B.Š., waldbürger, prísediaci Banského súdu, venoval sa štúdiu dokumentov bšt. mestského archívu, jeho práce zostali v rukopise (poslúžili M. Belovi), vlastnil pozoruhodnú knižnicu, v ktorej sa v r. 1747 nachádzalo vyše 519 knižných titulov

Richter Karol
* 1864 B.Š. / †
hutnícky inžinier

Richter Karol Gottfried
* / †
lekár, pôvodom z B.Š., študoval medicínu v Halle, diz. práca pochádza z r. 1743

Richter Róbert
* 21.3.1823 Freiberg, Nemecko / † 21.2.1874 Budapešť
profesor chémie a fyziky na Katedre chémie a fyziky na Akadémii v r. 1866 - 1871, tiež profesor hutníctva v r. 1867 - 1868

Richthausen Ján Konrád
* 1604 Viedeň / † 25.7.1663 B.Š.
chemik a alchymista, od r. 1659 dvorný radca a hlavný komorský gróf, vedomosti a skúsenosti z alchýmie získané počas ciest v hutách a mincovniach strednej Európy, využíval pri zavádzaní nových metód ťažby a spracovania rúd na Slovensku

Riedl Július
* 1888, B.Š. / †
lesný radca

Rieinhard Martin
* B.Š. / † 1612 Hodruša
študoval na univerzitách vo Wroclawi a Wittenbergu s podporou Schlaherovho štipendia a štedrej podpory mestskej rady v B.Š., gymnaziálny učiteľ v B.Š., nemecký kazateľ vo Zvolene (okolo 1580), B. Belej, od r. 1595 štiavnický diakon, neskôr farár v Hodruši

rien Gustáv
* / †
ev.učiteľ v Beluji od r. 1897, v r. 1923 oslavoval 25.výročie učiteľovania

Ries Viliam
* / †
rím. kat. farár, redaktor týždenníka Štiavničan (prvé číslo vyšlo 1.9.1935), za prvej republiky pôsobil v Teplej (teraz Podhorie), písal pod pseudonymom Ivan Javor

Riess Lev Jozef
* / †
profesor slovenčiny na Štátnej priemyselnej škole v r. 1941 - 1945

Ritterstein Augustín von
* / †
banský odborník, hlavný komorský gróf a riaditeľ Akadémie v r. 1845 - 1850, zaslúžil sa o oživenie upadajúceho stredoslovenského baníctva, z jeho podnetu v štôlni Moder v r. 1846 prvýkrát použili turbínu a v r. 1850 zaviedli v bšt. baniach Biekfortove zápalnice

Rittinger Peter Ritter von
* 3.1.1811 Nový Jičín / † 7.12.1872 Viedeň
banský inžinier, priekopník úpravy rúd, pôsobil na Vindšachte ako vrchný dozorca stúp v r. 1839 - 1848. Bol konštruktérom viacerých úpravárenských zariadení a banskomeračských prístrojov. Podal návrh na prestavbu parnej stupy na Vindšachte na vodný pohon. Od r. 1843 robil na stupách pokusy s mokrou úpravou rúd, kde pre účely pokusov upravil hlavnú stupu, rekonštruoval mlyn a prestaval násypy. Podal návrh na výhodný spôsob úpravy rúd s obsahom zlata. Je autorom viacerých odborných publikácií, prvej učebnice úpravníctva a početných odborných článkov. Svojou prácou sa mu úspešne podarilo prispieť do vývoja technológie úpravy rúd. V r. 1851 - 1871 vydával odborný úpravárenský časopis.

Rízner Ľudovít
* / †
hudobník, r. - kat. učiteľ vo Vyhniach v r. 1867 - 1874, založil tam čítací spolok a nacvičoval Palárikove divadelné hry, s ktorými tam aj vystúpili

Rochelt František
* 4.6.1835 Oberliebich, Čechy / † 23.1.1899 Leoben, Rakúsko
asistent na Katedre baníctva, banského meračstva a banského strojníctva na Akadémii v r. 1862 - 1864

Rochlitz Ferdinand
* / †
asistent na Katedre lesníctva v r. 1875 - 1877

Rockscher Ján Fridrich
* 17.stor. B.Š. / †
spisovateľ