Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica

Osobnosti Banskej Štiavnice

Urbán Jozef
* 1891 B.Štiavnica / †
hlavný žandársky dozorca

Urbánek František
* 3.4.1790 B.Š. / † 6.1.1880 Bratislava
kňaz v Bratislave, Majcichove, Ivanke pri Dunaji, Bardejove, uznávaný pomológ, znalec súdobej teórie o pestovaní ovocia a praktický pestovateľ

Urbánek Ladislav
* / †
profesor št. reálneho gymnázia, 26.9.1926 bol zvolený za výkonného predsedu Spolku ev. mládeže Jána Seberiniho, od sept. 1927 na Št. učiteľskom ústave v Prešove

Urbánková
* / †
profesorka Št. reálneho gymnázia, odišla koncom šk. roku 1927/28 na Št. gymnázium v Prešove

Ürmössy Koloman
* 1862 Abrud, Rumunsko / † 10.8.1922 Budapešť
hutnícky inžinier, asistent na Katedre hutníctva farebných kovov na akadémii v r. 1886 - 1889

Ursíny Jozef
* / †
hodinár, ako prvý z občanov mesta vztýčil po prevrate slovenskú zástavu na svojom dome na Terase

Vach Antonín
* / †
chemický inžinier, vyučoval anorganickú chémiu, technológiu a mechaniku na Št. priemyselnej škole v r. 1933 - 1937

Václavský Peter
* / †
vyučoval na Št. vyššej lesníckej škole od r. 1939, prednášal predmetu lesná ťažba, stavba ciest, náuka o strojoch a obchodná náuka

Vadas (Vlkolinský) Eugen
* 2.4.1857 Felsö-Hámor, Maďarsko / † 21.7.1922 B.Š.
lesný inžinier, botanik, zoológ, lesný odborník, profesor na Katedre botaniky a pestovania lesov v r. 1891 - 1904, potom na Katedre pestovania lesov v r. 1904 - 1918, v r. 1898 - 1914 súčasne správca Ústrednej lesníckej výskumnej stanice pri akadémii, ktorú v r. 1897 založil, spoluautor koncepcie organizátorov lesníckeho výskumu na Slovensku, spolupracoval aj pri zakladaní Lesníckeho arboréta v Kysihýbli, v r. 1908 dal postaviť budovy lesníckej výskumnej stanice , autor dejín akadémie (1896), učebníc lesníckej botaniky (1892), pestovania lesov (1898), zoológie a rybárstva (1913), publikácií o školskom polesí a o botanických záhradách akadémie

Vaitzik Eduard
* 1828 / † 1882 Štiavnické Bane
banský inžinier

Vaitzik Emil
* 9.8.1867 Štiavnické Bane / † okolo r. 1936 Miškolc, Maďarsko
lesný inžinier, v r. 1892 - 1900 asistent na Katedre deskriptívnej geometrie na akadémii, už počas štúdia na akadémii sa začal zaoberať entomológiou, neskôr zoológiou, svoju zbierku motýľov venoval lesníckemu odboru akadémie a Krajinskému lesníckemu spolku. Početné štúdie publikoval v Lesníckych listoch, v r. 1900 - 1909 pôsobil na Lesnom riaditeľstve v B. Bystrici, potom do r. 1920 na Lesnom úrade v L. Hrádku a v r. 1920 - 1926 na Lenom riaditeľstve v Miškolci

Vajcík Vojtech
* 21.7.1902 Hodruša / † 8.9.1973 Bratislava
lesný inžinier, inšpektor na Ústrednom riaditeľstve štátnych lesov v Bratislave, lesník - praktik, jeden z najplodnejších publicistov v oblasti lesníctva

Vajk Arpád
* 1887 Hodruša / †
právnik, budapeštiansky advokát

Valaský Pavel
* 29.1.1742 Baďan / † 29.9.1824 Jelšava
literárny, kultúrny a cirkevný historik, ev. kňaz, venoval sa tiež dejinám Baníckej akadémie

Valkovits Karol
* 1824 / † 1899 B.Š.
fotograf v B.Š. v 60. rokoch 19. stor.

Vanek Karol
* / †
riaditeľ meštianskej školy v B.Š., preložený od 1.10.1926 do Ľubietovej

Vannay Ladislav
* 6.10.1827 Lišov / † 17.7.1901 Myjava
náboženský spisovateľ, publicista, ev. kňaz, v r. 1856 - 1858 profesor dejepisu, zemepisu a maďarčiny na ev. lýceu

Váray Edmund
* / †
inžinier, asistent na Katedre lesníctva Baníckej a lesníckej akadémie v r. 1884 - 1886

Vas Anton
* / † 1938
lekár

Vašáry Jozef
* 15.7.1915 B.Š. / † 24.2.1973 Bratislava
ľudový rozprávač, pedagóg na št. učiteľskom ústave a na SPŠ-chemickej v r. 1950 - 1965. Od r. 1952 vystupoval ako ľudový rozprávač v estrádnych programoch v rozhlase, televízii a rozličných miestach Slovenska. Prostredníctvom bšt. Nácka približoval hodnoty baníckej kultúry štylizovaným rozprávaním v írečitom štiavnickom nárečí.

Vasiljev Valentin
* 29.6.1900 Odesa, Ukrajina / † 6.7.1956 Ružomberok
hutnícky inžinier, inžinier štátnej huty v r. 1938, zástupca vedúceho huty v r. 1939 - 1943, v r. 1952 - 1954 prednášal na Hutníckej fakulte VŠT v Košiciach, odborník v hutníckej technológii, chémii a strojárenstve, autor početných štúdií a prekladov z ruštiny a češtiny

Vasová Irma
* / † 1932 B.Š.
doktorka

Vass (pôv. Eiselt) Anton
* 1.5.1851 Baja, Maďarsko / † po r. 1913
pedagóg, múzejník, v r. 1876 - 1882 stredoškolský profesor filozofie, latinčiny, gréčtiny a nemčiny v B.Š.

Vavrín Ján
* 15.12.1909 B.Š. / † 8.11.1994 B.Š.
pedagogický a kultúrny pracovník, verejný činiteľ a muzejník, učiteľ na Bankách, knihovník Mestskej ľudovej knižnice, od r. 1962 odborný pracovník vlastivedného múzea v Starom zámku, potom v Slovenskom banskom múzeu až do r. 1969, od r. 1933 člen Dobrovoľného požiarneho zboru v B.Š. (61 rokov)

Vavro Ferdinand
* 27.4.1920 Hlohovec / † 26.2.1996 B.Š.
inžinier ekonómie, hlavný účtovník v n.p. Pleta v B.Š. v r. 1953 - 1958, ekonomicko-obchodný námestník v r. 1965 - 1974, podnikový riaditeľ v r. 1974 - 1980, vedúci plánovacieho oddelenia v r. 1981 - 1985

Vavro Jozef
* 2.1.1910 Prievidza / † 15.9.1970 Prešov
jazykovedec, prekladateľ, profesor na gymnáziu v B.Š. v r. 1942 - 1943

Vécovský František
* / †
profesor na Štátnej priemyselnej škole v r. 1926 - 1939, dovtedy na Št. obchodnej akadémii v Martine, vyučoval zemepis, dejepis, slovenčinu, ruštinu, nemčinu, strojopis a občiansku náuku, viedol profesorskú a žiacku knižnicu, aktívny člen čsl. červeného kríža, turistického spolku a venoval sa aj skautingu, po zániku štiavnických novín Hlasy z pod Sitna redigoval miestny týždenník Štiavničan, veliteľ CPO mesta B.Š. a okresný náčelník Junáka

Veinfurther Štefan
* / †
banský inžinier, zástupca vedúceho hornohodrušského banského závodu od r. 1939

Veit Karol
* / †
banský podnikateľ, 18.4.1551 predal "Teichen" v blízkosti B.Š. spolu so všetkým majetkom

Velent
* / †
zlatník, v r. 1505 bol richtárom B.Š.

Velics (Benkö) Rudolf
* 13.4.1849 Kozelník / † 1920 Budapešť
lesnícky odborník, riaditeľ dvojročnej Horárskej školy v Lipt. Hrádku, jej prvý organizátor a budovateľ (zal. v r. 1896), súčasne od r. 1899 viedol pokusnú botanickú výskumnú stanici, podliehajúcu Ústrednej lesníckej výskumnej stanici pri bšt. akadémii

Velics Juraj
* 28.4.1947 B. Belá / † 1919 Lom nad Rimavicou, pochovaný v B.Štiavnici
remeselník, vyučený za medovnikára a voskára, v B.Š. si zriadil dielňu na hlavnej ulici, v r. 1913 predal obchod a dielňu a presťahoval sa do Lomu nad Rimavicou, kde sa venoval gazdovstvu a ovocinárstvu, výrobca medovníkov, dekoratívnych predmetov z vosku, votívnych plastík, sviečok a faklí, spoluzakladateľ dobrovoľného hasičského zboru v B.Š. v r. 1878

Veress Jozef ml.
* 1.9.1861 Marosujvár, Maďarsko / † 5.3.1929 Diosgyör, Maďarsko
banský inžinier

Veress Jozef st.
* 2.10.1833 Nagyág, Maďarsko / † 20.12.1907 Budapešť
banský inžinier

Veselý Jozef
* / †
výrobca viečok a kovaní na fajky

Veselý Stanislav
* / †
inžinier, profesor matematiky, fyziky a elektrotechniky na Štátnej priemyselnej škole, odbor banícky v r. 1928 - 1933

Vincenc Vilém
* / †
bývalý profesor telocviku na ruských školách, od r. 1924 profesor telocviku na Št. reálnom gymnáziu

Virosil Anton
* 14.4.1792 B.Š. / † 19.5.1868 Viedeň
univerzitný profesor, právnik, pedagóg, pôsobil na právnickej akadémii v Bratislave od r. 1822 a na právnickej fakulte v Budapešti v r. 1832 - 1862

Višňovský Daniel
* 1869 / † 1953
pekársky majster, čestný hlavný veliteľ Dobrovoľného hasičského zboru v B.Š., v r. 1926 vyznamenaný Zemskou hasičskou jednotou bronzovým záslužným krížom

Višňovský Gejza
* / †
doktor, vyučoval mikrobiológiu na SPŠ-chemickej v r. 1951 - 1969, zaslúžil sa o vybudovanie samostatného laboratória mikrobiológie na II. poschodí hlavnej budovy a jeho vybavenie potrebnými pomôckami a zariadeniami

Višňovský Štefan
* 10.12.1909 B.Š. / † 27.12.1944 Kováčová, pochovaný vo Zvolene
člen SNR, povereník železníc, organizátor protifašistického odboja, zaoberal sa otázkami elektrifikácie železníc a vypracoval návrh jej postupnej realizácie

Vitális Štefan
* 14.3.1871 Orosháza, Maďarsko / † 9.11.1947 Budapešť
geológ, profesor na ev. lýceu v B.Š. v r. 1894 - 1904, asistent na Katedre geológie a paleontológie na akadémii v r. 1902 - 1918, od r. 1904 adjukt u prof. H. Böckha, od r. 1912 vedúci Katedry mineralógie a petrografie, v r. 1919 sa s akadémiou presťahoval do Soprone

Vladár Alois Ivan
* 8.6.1864 Štefultov / † 1937 B.Š.
študoval v Ostrihome a v Brne, v r. 1919 - 1925 vyučoval na Št. reálnom gymnáziu v B.Š. ako zmluvný profesor latinčinu, slovenčinu a nemčinu, písal rôzne príležitostné básne

Vlk Jaroslav
* / †
profesor na Št. priemyselnej škole v r. 1934 - 1938

Vlkolinský Eugen pozri Vadas Eugen
* / †

Vodička František
* / †
jeden zo zakladateľov Loveckého ochranného spolku, autor publikácií "Po stopách posvätného jeleňa", Praha 1947, "Karpatský jeleň a jeho rod", Praha 1942, "50 rokov nášho poľovníctva", Bratislava 1970

Vodrážka Jozef
* 25.2.1899 B.Š. / † 8.10.1987 Topolčianky
osvetový pracovník, ochranár, notár, neskôr vedúci plánovacieho oddelenia riaditeľstva Štátnych lesov v Topolčiankach

Vodrážka Vojtech
* 4.7.1885 Štiavnické Bane / †
osvetový pracovník

Voght J.H.L.
* / †
profesor geológie v Trodthaime, navštívil B.Š. v r. 1928

Vojtáš Matej
* / †
profesor slovenčiny na kat. gymnáziu a maďarčinu, latinčiny a gréčtiny na ev. lýceu v r. 1881-1882

Vojtěch Václav
* / †
prevádzkový inžinier na banských závodoch v Hodruši

Volfinau Július
* 1880 / † 1946 B.Š.
lesný inžinier, lesný radca, profesor na Katedre lesníctva Baníckej lesníckej akadémie

Volfinau Margita
* 1912 / † 1982
profesorka hudby

Vollnhofer Pavel
* 14.11.1869 Sopron - Nyék, Maďarsko / †
lesný inžinier, adjunkt na akadémii v r. 1902 - 1903

Vörös (pôv. Róth) František
* 28.10.1847 Sárbogárd, Maďarsko / † 19.3.1920 B.Š.
redaktor a vydavateľ časopisu Selmecbánuai Hiradó, v r. 1874 sa zapísal na akadémii, ale štúdiá prerušil, potom pôsobil v B.Š. ako úradník a redaktor, potom ako hlavný notár na mestskom úrade, aktívny činiteľ a organizátor kultúrnych podujatí, v r. 1877 založil spolok maďarskej mládeže na akadémii, v r. 1877 inicioval založenie spoločensko - hospodárskeho týždenníka Selmecz, od r. 1882 bol redaktorom týždenníka Felvidéki Hiradó, od r. 1897 Selmeczbányai Hiradó, začiatkom 90. rokov 19. stor. začal vydávať aj slovenský banícky časopis Kahanec, ktorý však pre redakčné a finančné ťažkosti čoskoro zanikol, mimoriadne zásluhy má na založení a budovaní Mestského múzea (zal. v r. 1900). Po smrti Z. Miklóssyho v r. 1918 bol krátky čas kustódom Mestského múzea, kedy však zohral negatívnu úlohu pri odvoze muzeálnych a archívnych zbierok v "záujme ich ochrany" do Budapešti koncom roku 1918. Ich odvoz vykonal na príkaz Uhorského ministerstva vnútra

Vörös Tihamér
* 1882 B.Š. / †
kráľovský vládny radca

Votruba Jozef
* / †
riaditeľ učiteľského ústavu ( 1927)

Vozianov Alexander
* 16.12.1902 Roveňky, Rusko / †
banský inžinier na závodoch Štátneho banského riaditeľstva v r. 1937 - 1945

Vudy Anton
* / †
riaditeľ Tabakovej továrne v r. 1908 - 1913

Výtiska Ján
* /
doktor, profesor, potom riaditeľ gymnázia v r. 1937 - 1938

Wach Leopold
* 3.10.1880 Praha / † 7.7.1930 B.Š.
pedagóg, od r. 1919 vyučoval na kurzoch slovenčiny pre mestských a štátnych pracovníkov, od r. 1920 suplujúci profesor na reálnom gymnáziu, od r. 1923 na Št. priemyselnej škole, kde pôsobil až do smrti. Odborný znalec slovenčiny, filológ, vypomáhal aj na iných školách, člen výboru viacerých spolkov a korporácií, mestského zastupiteľstva a posledné dva roky výkonným predsedom vzdelávacieho a ochotníckeho spolku Sitno, ktorý svojou aktívnou činnosťou pozdvihol, režíroval divadlo, aktívne vystupoval v speváckom zbore, od r. 1922 redigoval štiavnický týždenník Hlasy z pod Sitna s úvodníkmi okresného náčelníka I. Čičmanca. Odchodom Čičmanca z B.Š. noviny zanikli, ale od r. 1929 znonu vychádzali pod názvom Štiavnické noviny, opäť za redakcie L. Wacha

Wagner Gejza
* / †
riaditeľ ev. učiteľského ústavu v r. 1919

Wagner Jozef
* 1840 Viedeň / † 14.5.1897 B.Š.
banský inžinier, chemik, v r. 1863 absolvoval Banícku a lesnícku akadémiu, pôsobil v Jáchymove, Halle, Brixlegu, od r. 1870 v službách Dolnouhorskej výskumnej spoločnosti v B.Š. ako ústredný výskumný pracovník, zisťoval obsah kovov v banských produktoch ťažiarskej spoločnosti pre zámenu kovov pri kráľovských hutách v B.Š., Kremnici, B. Bystrici, Žarnovici a Tajove, v r. 1872 poverený vedením závodu štôlne Michal a Gerambovská únia a vedením banskobelianskej huty, obidva závody pozdvihol, viac rokov sa zaoberal zdokonalením výroby bizmutu a technológiou hutníckych procesov

Wagner Karol
* 8.10.1830 Ocna Sugátag, Rumunsko / † 21.12.1879 Budapešť
prírodovedec, lesný odborník, konštruktér meračských pomôcok a vynálezca taxačnej priemerky, nazvanej podľa neho, adjunkt profesora lesníctva na akadémii v r. 1859 - 1964, asistent na Katedre banských a hutníckych strojov a stavebníctva na akadémii v r. 1866 - 1867, vedúci profesor lesníctva na akadémii v r. 1867 - 1871, prednášal zriaďovanie a oceňovanie lesov, lesnícku geodóziu a dejiny lesníckej literatúry, autor, resp. spoluautor lesníckych tabuliek, lesníckej terminológie , dvojjazyčného terminologického slovníka. V r. 1862 spolu s A. Divaldom zakladateľ a redaktor časopisu Erdészeti lapok v B.Š., neskôr jeho vydavateľ v Budapešti

Wagner Ľ.
* / †
riaditeľ banky (1926)

Wagner Viliam
* 25.4.1839 B. Bystrica / † 18.1.1900 Podbrezová
banskohutnícky inžinier, asistent na Katedre banských a železohutníckych strojov na akadémii v r. 1866 - 1867

Waldštein František Adam
* 1759 / † 1823
majiteľ Duchcova, viackrát navštívil svoju dcéru v Antole a spolu s P. Kitaibelom botaniyoval na Sitne

Walek Karol
* 13.9.1878 Budapešť / † 13.9.1952 Sopron, Maďarsko
banský inžinier, asistent, neskôr docent na Katedre matematiky na akadémii v r. 1902 - 1918, od r. 1910 vedúci katedry, vydal vysokoškolskú učebnicu matematiky (1911 - 1912) a príručku aplikovanej matematiky pre inžinierov, ktorá zostala v rukopise

Walther Július
* 19.2.1855 B.Š. / † po r. 1920, Maďarsko
náboženský spisovateľ, cirkevný hodnostár, redaktor, rektor ústredného seminára v Budapešti, od r. 1916 archidiakon a kustód ostrihomskej kapituly

Wassermann Vojtech
* 1884 / † 9.8.dapešť, pochovaný v B.Š.
lekárnik, majiteľ Hornej lekárne "K nádeji" (1926), vyrábal i mnohé kozmetické prostriedky a lieky vo vlastnej réžii

Wehrle Alojz Peter
* 3.7.1791 Kroměříž, Čechy / † 13.12.1835 Viedeň
chemik, farmaceut, montanista, profesor hutníctva, chémie a mineralógie na akadémii v r. 1820 - 1835, vynálezca, zriadil zácgrannú stanicu pre baníkov v banskej nemocnici na Vindšachte, autor učebníc skúšobníctva a hutníctva (1841, 1844) a banského vetrania (1835)

Weigl Bartolomej
* 28.8.1623 B.Š. / † okolo r. 1700 B.Š.
barokový zlatník, vyučil sa pravdepodobne u zlatníka M. Langa v B.Š., vynikajúci zlatník, vyhotovil nástennú krstiteľnicu zo striebra, zdobenú figurálnymi výjavmi (Madona s dieťaťom, hlavy anjelov), strieborný pokál s postavami v Umelecko-priemyselnom múzeu v Budapešti, pokál v ev. kostole v Levoči, podobný v ev. kostole v B.Š., obidva postriebrené s figurálnou výzdobou a emailovými miniatúrami, majster jedinečných remeselných schopností a umeleckého citu, vytváral bohato dekorované džbány s tepanou a liatou plastickou dekoráciou, s motívmi smaltovaných ozdôb a maľovanými emailovými medailónmi, na ktorých zachytával okrem rozličných mytologických postáv aj dobové výjavy z práce baníkov

Weigl Samuel
* 1861 / † 1907
učiteľ v Pukanci, pochádzal zo starej známej štiavnickej rodiny

Weindl Gašpar
* / † 11.2.1646 B.Š.
banský majster, prvý banský odstrel realizoval 8.2.1627 v prekope Daniel na Hornej Bíberovej štôlni na Vindšachte, ako prvý použil pušný prach v baníctve

Weis Adolf
* / †
obchodník, v r. 1905 založil Továreň na výrobu mužských košieľ a bielizne, po dvoch rokoch sa jej vlastníkom stala uč. spol., v r. 1910 - 1911 v nej pracovalo 350 ľudí

Weis Čenek
* / †
generál, v novembri 1926 vyznamenaný rádom sv. Sávy II. tr.

Weisbach Armin
* / †
pôsobil v B.Š. ako fotograf od poslednej štvrtiny 19. stor.

Weisgärber Eduard
* / †
člen verejnej obchodnej spoločnosti Schindler a spol., po r. 1937, keďže traja majitelia spoločnosti boli židovského pôvodu, za rasovej perzekúcie firmu arizoval ako člen nemeckej národnosti, po jeho smrti sa majiteľom stal jeho syn

Weiss Euger
* 22.1.1896 / †
banský inžinier, vrchný technický komisár na závode v Hodruši od 1.5.1929, vedúci závodu Štátnych baní v Hodruši v r. 1929 - 1937

Weiss Filip
* / †
bšt. kantor a učiteľ náboženstva ( 1927)

Weiss Juraj
* / † okolo r. 1726
ťažiar v B.Š., dedičia Michal a Matej

Weissbach Armin
* / †
fotograf v B.Š. v poslednej tretine 19. stor.

Weissbach H.
* / †
fotograf, od polovice 19. stor. pôsobil v B.Š., vo svojom ateliéri portrétoval členov vtedajšej mestskej spoločnosti, najmä banský úradníkov, profesorov akadémie a študentov, vytvoril pozoruhodný obrazový blok o výstavbe železnice B.Š. - H. Dúbrava, album o architektúre mesta a technických banských dielach, štôlňach a šachtách, spolupracoval s tlačiarom A. Joergesom. Z r. 1862 sa zachoval jeho portrét študentov akadémie, neskôr vytvoril album B.Š. s objektmi architektúry mesta, baníckymi objektami a pod.

Weisz Juraj
* 1848 / † 1913
banský inžinier, zaoberal sa problematikou konštrukcie záchytných zariadení na ťažných klietkach

Weisz Manfréd
* / †
podnikateľ, majiteľ Prvej dielne na pletený, tkaný a šatkový tovar

Welwardt Adolf
* 1860 / †
banský lekár

Welwardt Rudolf
* / † 1949 B.Š.
mestský lekár, vo svojom röntgenovom elektrotechnickom ústave poskytoval tieto služby: rtg pľúc, srdca, brušných orgánov a kostí so zhotovením fotografií, rtg lúčmi liečil kožné choroby, skrofulózu a vypadávanie vlasov, v septembri 1926 rozšíril svoj ústav o liečenie kremíkovou lampou. V r. 1926 podnikol študijnú cestu do Berlína, v r. 1927 bol na ďalšej študijnej ceste v zahraničí

Welzer Žigmund
* /
bšt. waldbürger (1594), pochádzal z Prinzdorfu

Wendestein Ján
* / †
hlavný komorský gróf v r. 1626 - 1633

Wengriczky Jozef
* 6.3.1805 Podolinec / † 31.5.1867 Timisoara, Rumunsko
básnik, pedagóg, v r. 1851 - 1853 profesor nemčiny a maďarčiny na piaristickom gymnáziu v B.Š.

Wickler Jakub
* / †
bšt. kamenár v druhej polovici 16. stor.

Wiener Mikuláš Juraj
* / †
zlatník, pôsobil v B.Š. v r. 1820 - 1828, autor krstnej medaily (1830), opravoval monštranciu zo 17. stor. z rím.-kat. kostola v Bˇ.Š., vyhotovil relikviár v tvare kríža s farebnými kameňmi v rím.-kat. kostole a dekoratívny košík s ovocím zo strieborného pozláteného plechu z r. 1838

Wieszner Adolf
* 1.10.1853 Příbram, Čechy / † 2.3.1891 Budapešť
banský inžinier, asistent na Katedre deskriptívnej geometrie v r. 1851 - 1855, neskôr vedúci rôznych erárnych banských závodov, banský riaditeľ v B.Š. a poradca mesta

Wieszner Otto
* 1851 Nitra / † 1903
banský inžinier, asistent na Katedre hutníctva na akadémii v r. 1875 - 1877

Wilckens Heinrich Dávid
* 14.11.1763 Wolfenbüttel, Nemecko / † 25.5.1832 B.Š.
matematik, fyzik, pedagóg, lesný odborník, profesor lesníckych náuk na Lesníckom ústave akadémie v r. 1808 - 1832. Zaslúžil sa o zriadenie zbierok a knižnice a vykonal prípravné práce na založenie Botanickej záhrady v Kysihýbli, prednášal a viedol aj praktické cvičenia v okolí Sklených Teplíc. Jeho zásluhou sa lesnícky inštitút dostal na európsku úroveň

Windakiewicz Eduard
* 1827 / †
banský inžinier, autor ložiskových štúdií, pôsobil na Vindšachte, kde sa zaoberal problematikou banskej dopravy. Robil pozorovania práce behačov v závode šachty Siglisberg na úrovni dedičnej štôlne František (1865), spracoval ložiskové a mineralogické pomery na žile Grünner (1864)

Windhager František
* 4.10.1881 Ferencfalva, Maďarsko / † 21.3.1915 Budapešť
banský inžinier, asistent na Katedre mineralógie a paleontológie na vysokej škole v r. 1905 - 1908

Windisch Ján
* 1605 Levoča / † 12.12.1672 B.Š.
básnik, ev. kňaz, v r. 1657 - 1672 pôsobil ako ev. farár v B.Š., od r. 1658 senior banských miest, súčasne cirkevný dozorca bšt. latinskej školy od r. 1667

Winkler Benjamím
* 1835 Nižné Raslavice / † 10.11.1915 B.Š.
geológ, mineralóg, paleontológ, profesor mineralógie, geológie a paleontológie na akadémii v r. 1871 - 1899, ako jeden z prvých opísal minerál ürvölgyit zo španej Doliny, o prioritu opisu ho však okradli

Winkler Vojtech
* 1875 / †
banský lekár